AOPK ČR >> Bahna
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Bahna

Bahna

Předmět ochrany

Přírodní společenstva přechodových rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, bezkolencových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 18,02 ha
Nadmořská výška 650 - 668 m
Území je zvláště chráněno od 21. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bahna

Geologie

Podloží ploché sníženiny v Kameničské vrchovině je tvořeno migmatity a dvojslídnými lepidoblastickými rulami svrateckého krystalinika s vložkami svorů. V závislosti na úrovni hladiny podzemní vody převažují v území organozemní gleje a pseudogleje.

 

Flóra

Vlhké rašelinné louky tvoří společenstva ostřic svazu Caricion canescenti-nigrae a Magno-Caricion elatae, s fragmenty svazu Sphagno-Caricion canescentis. Na ně navazují vlhkomilné vysokobylinné porosty svazu Calthion palustris a na relativně sušších okrajích krátkostébelné porosty svazu Violion caninae. Rostou zde upolín nejvyšší, prstnatec májový, zábělník bahenní, všivec lesní, tolije bahenní, hadí mord nízký, škarda měkká čertkusolistá, pampeliška Nordstedtova, suchopýr pochvatý, jetel kaštanový, kozlík dvoudomý, kontryhel lysý aj.

Fauna

V území jsou hojní obojživelníci, především skokan hnědý, dále ropucha obecná a čolek horský. Žijí zde ještěrka živorodá a vzácněji i zmije obecná. Na loukách hnízdí bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný aj. Ještě v nedávné době se zde vyskytoval i tetřívek obecný.

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt