AOPK ČR >> Prameniště Teplé
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Prameniště Teplé

Prameniště Teplé

Předmět ochrany

Komplex podmáčených luk a lesních porostů s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 42,88 ha
Nadmořská výška 748 - 776 m
Území je zvláště chráněno od 24. 3. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Prameniště Teplé

Geologie

Geologickým podkladem území jsou amfibolity mariánskolázeňského metabazitového komplexu překryté deluviálními hlinito-písčitými sedimenty, fluviálními písčito-hlinitými sedimenty a rašelinami.

Flóra

Území přírodní rezervace tvoří mozaika podmáčených, střídavě vlhkých, slatinných a rašelinných luk, olšin a několika oligotrofních vodních ploch. Nejcennější nelesní stanoviště v severní až severovýchodní části hostí většinu vzácných druhů rostlin, které jsou zde hlavním předmětem ochrany – kruštík bahenní (Epipactis palustris), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), bařička bahenní (Triglochin palustre), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), ostřice blešní (Carex pulicaris) nebo klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Na nejhodnotnějších slatiništích dosahují největší pokryvnosti vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a ostřice prosová (Carex panicea). V olšinách je hojný lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

Fauna

Pestrá mozaika všech biotopů poskytuje prostor pro řadu vzácných druhů bezobratlých, především brouků a motýlů. Z motýlů je významný výskyt hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina), jehož housenky se zde živí kozlíkem dvoudomým. V ochranném pásmu PR byl donedávna uváděn výskyt velmi vzácného hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), který je předmětem ochrany EVL Prameny Teplé, jež je s PR Prameniště Teplé v překryvu. Z brouků byl v PR prozatím nejlépe zdokumentován výskyt fytofágních brouků čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Urodontidae, Anthibidae a Curculionidae, z nichž řada je zařazena v Červeném seznamu mezi druhy kriticky ohrožené nebo ohrožené – Apteropeda globosa, Chaetocnema aerosa, Chrysolina polita, Galeruca laticollis, Longitarsus apicalis, Neocrepidodera nigritula, Psylliodes cucullatus. Pestrá moziaka biotopů vyhovuje i několika vzácnějším druhům ptáků jako je čáp černý (Ciconia nigra), sýc rousný (Aegolius funereus) nebo ťuhýk šedý (Lanius excubitor).

Způsoby péče o území

Základní podmínkou existence nelesních rostlinných společenstev a zachování jejich druhové pestrosti je několik následujících opatření – tradiční hospodaření, především pravidelné ruční kosení, odstraňování náletů a udržování stávajících nelesních stanovišť, zlepšení vodního režimu v území a v neposlední řadě pravidelný monitoring nejvýznamnějších druhů rostlin. Nejvzácnějšími druhy živočichů zjištěnými na území PR Prameniště Teplé jsou fytofágní druhy brouků. U většiny z nich nejsou jejich životní nároky dobře známy, mělo by jim však vyhovovat zachování mozaiky různých typů stanovišť a členitých lesních okrajů. Do budoucna je třeba počítat s možnou likvidací bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), který se vyskytuje za hranicemi rezervace. 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt