AOPK ČR >> Bílichovské údolí
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Bílichovské údolí

Předmět ochrany

Biotop a populace kýchavice černé ve fragmentu okroticové bučiny.

Základní údaje

Rozloha 8,48 ha
Nadmořská výška 380 - 425 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bílichovské údolí

Geologie

Údolí bylo vytvořeno zpětnou erozí. Horninovým podkladem jsou křídové (turonské) písčité slínovce na cenomanských šedých jílovcích. Na rozhraní opuk a jílovců je vytvořen důležitý pramenný systém, který podmínil vznik menších sesuvů.

Půdy jsou většinou typu pararendezin, v místech vyvěrajících pramenů jsou pak malé plošky glejových půd.

Flóra

Předmětem ochrany NPP Bílichovské údolí jsou vápnomilné bučiny a kýchavice černá. Vápnomilné bučiny zaujímají přibližně čtvrtinu území a je v nich přimíšena jedle, která zde slušně zmlazuje. V podrostu můžeme najít kromě okrotice bílé a červené také hlístník hnízdák, kruštík širolistý, lýkovec jedovatý, ostřici lesní, věsenku nachovou, svízel okrouhlolistý a hnilák smrkový.

Z přírodních biotopů jsou zastoupeny dále olšovojasanové luhy a několik petrifikujících lesních pramenišť. Větší část území pokrývají kulturní smrčiny, které jsou ale řídké a mají bohatý bylinný podrost (válečka lesní, třtina rákosovitá, bažanka vytrvalá, žindava evropská, kokořík mnohokvětý, lilie zlatohlavá).

V území roste naše nejbohatší populace kýchavice černé, která čítá na pět tisíc jedinců. Roste zejména jednak v účelovém bezlesí, kde jí však významně konkuruje sadec konopáč, a pak ve smrčině v severozápadní části území.

Fauna

Území národní přírodní památky Bílichovské údolí je součástí velkého komplexu a vyskytují se zde běžné druhy obratlovců. Ze zvláště chráněných druhů je možné uvést veverku obecnou, holuba doupňáka a čolka horského.

Způsoby péče o území

V lesních porostech je podporována přirozená obnova, vedoucí k větší prostorové i věkové diverzitě lesních porostů. Přirozená obnova jedle je podporována jednak individuální ochranou, jednak oplocenkami. V účelovém bezlesí je redukován sadec konopáč a mochyně, bezlesí bylo oploceno s cílem zabránit jeho poškozování černou zvěří.

Omezení pro návštěvníky

Platí zde obecná omezení vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt