AOPK ČR >> Hvožďanská louka
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Hvožďanská louka

Hvožďanská louka

Předmět ochrany

Luční společenstva s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 6,34 ha
Nadmořská výška 515 - 538 m
Území je zvláště chráněno od 25. 5. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hvožďanská louka

Geologie

Území PP náleží k moldanubiku Čerchovského lesa, do regionálně geologické jednotky drahotínský gabronoritový peň. Horniny drahotínského gabronoritového pně uzavírají řadu ker krystalických břidlic pláště, z nichž k nejzajímavějším patří kra páskovaného erlanu s polohami krystalického vápence a kra homogenního erlanu, tvořícího výchozy při cestě z Načetína do Hvožďan. Geologický podklad zde tvoří olivnický gabronorit s malým podílem flogopitu.

Flóra

Lokalitu tvoří mozaika sušších i vlhčích luk s druhově velmi bohatými a cennými rostlinnými společenstvy. K vyšší rozmanitosti přispívá i bazické geologické podloží, které zde místy vystupuje a na území Českého lesa se zřídka vyskytuje. Na loukách roste řada vzácných druhů. Na vlhčích místech můžete vidět hořec hořepník pětiprstku žežulník a tučnici obecnou v sušších částech vstavač kukačku, vstavač osmahlý a vemeník dvoulistý.

Fauna

Památka je jednou z mála lokalit s výskytem populace modráska hořcového, kriticky ohroženého druhu motýla. Vývoj je závislý na výskytu hostitelské rostliny, hořce hořepníku, a přítomnosti mravenišť druhů Myrmica rubra, M. scabrinodis nebo M.

Způsoby péče o území

Pro zachování pestrosti luk je třeba provádět pravidelné hospodaření. Základem je kosení, ale důležité jsou také pastva ovcí a vyhrabávání mechu a stařiny, díky kterým se vytváří plošky volné půdy pro klíčení semen, zejména hořců a orchidejí.

Víte že

… na louce žije motýl, který má mravenčí chůvy? Housenky modráska hořcového se chvíli živí semeníkem hořepníku, pak se prokoušou ven a vypadnou na zem. Vylučují chemické látky, které přilákají mravence. Ti si je odtáhnou do mraveniště, kde o ně pečují až do zakuklení.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt