AOPK ČR >> Hejtmanka
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Hejtmanka

Hejtmanka

Předmět ochrany

Soubor přírodě blízkých nivních ekosystémů a jejich vývojových (sukcesních) stádií, reprezentovaný tokem řeky Moravy se samovolně se vyvíjejícím korytem, trvale i periodicky protékanými říčními rameny, poříčními tůněmi, společenstvy tekoucích i stojatých vod, mokřadů a lesními společenstvy měkkého (vrbotopolového) i tvrdého luhu, s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 112,81 ha
Nadmořská výška 237 - 239 m
Území je zvláště chráněno od 20. 11. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hejtmanka

Geologie

Geologické podloží je tvořeno čtvrtohorními štěrkovými sedimenty. Tyto jsou překryty jemnými hlinitými písky a nivními hlínami, na kterých se vyvinuly různé typy fluvizemí.

Flóra

Výrazné jsou druhy bylinného patra lužního lesa kvetoucí na jaře před olistěním stromů (jarní aspekt), k nimž patří sněženka podsněžník, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, dymnivka plná, dymnivka dutá, zapalice žluťuchovitá, plicník tmavý, prvosenka vyšší nebo česnek medvědí. Můžeme se tu setkat také s lýkovcem jedovatým, lilií zlatohlavou nebo nenápadným vzácným kruštíkem polabským. V severní části území se vyskytuje populace nápadné kapradiny pérovníku pštrosího. Lesní porosty jsou tvořeny jilmovými doubravami s hlavními dřevinami dubem letním, lípou srdčitou a jasanem ztepilým, doplňují je další druhy stromů – jilm habrolistý, jilm vaz, jilm horský, javor babyka, javor mléč, javor klen, lípa velkolistá, habr obecný, střemcha obecná, olše lepkavá a keře hloh obecný, bez černý, líska obecná a další. V břehových partiích najdeme vrbotopolová společenstva měkkého luhu s topolem černým, vrbou křehkou či vrbou bílou a vrbové křoviny tvořené vrbou nachovou a vrbou košíkářskou.

Fauna

V periodických tůních se vyskytují vzácní korýši žábronožka sněžní a listonoh jarní či blešivec srostlorep kráčivý. Tůně využívají také obojživelníci jako například čolek obecný, ropucha obecná nebo skokan štíhlý. Velice bohaté je zastoupení brouků, mezi ty nejvýznamnější patří několik milimetrů velký brouček Agnathus decoratus žijící na padlých kmenech v říčním korytě nebo krasec Anthaxia senicula obývající koruny osluněných jilmů. V květnu se tu můžeme setkat se vzácným motýlem jasoněm dymnivkovým. Z ptáků jsou zastoupeny hlavně lesní druhy jako je strakapoud prostřední, lejsek šedý nebo dravci včelojed lesní a jestřáb lesní, ale u řeky zastihneme i ledňáčka říčního nebo pisíka obecného. Řeka je prostředím využívaným samozřejmě rybami – např. parmou říční, mníkem jednovousým, ouklejkou pruhovanou, ostroretku stěhovavou a dalšími a také vydrou říční nebo bobrem evropským. Na lesních okrajích se můžeme setkat s plazy slepýšem křehkým a užovkou obojkovou.

Způsoby péče o území

Lesnické zásahy slouží k prostorové a druhové diferenciaci dřevinné složky lesního ekosystému. Oplocenky slouží ke snížení okusu dančí zvěří.

Omezení pro návštěvníky

Zákaz vjezdu aut, zákaz vyhazování odpadků, zákaz táboření, zákaz trhání rostlin, nesbírejte a nerušte zvířata

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt