AOPK ČR >> Zubří
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Zubří

Zubří

Předmět ochrany

Smilkové vřesoviště s pramennými vývěry, na kterých v nižších částech dochází k zrašelinění a tvorbě mokřadů. Výskyt hořečku českého, tolije bahenní, rosnatky aj.

Základní údaje

Rozloha 29,16 ha
Nadmořská výška 585 - 625 m
Území je zvláště chráněno od 1. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zubří

Geologie

PR leží v nejvyšších partiích „náhorní plošiny“, která je ze severu ohraničena údolím Chrudimky a z jihu svahy železnohorského plutonu, které jsou v oblasti Podmoklan a Libice nad Doubravou převrstveny druhohorními sedimenty tehdejšího křídového moře. Geologickým podkladem jsou zde ruly ohebského krystalinika a žuly nasavrckého plutonu. Jedná se o pramennou oblast, v PR se nachází množství různě velkých pramenišť a podmáčených terénních depresí, západní část je podmáčená plošně. Půdy mají nízký obsah živin, především v sušší východní části jsou mělké, místy vystupuje horninové podloží až na povrch.

Flóra

Na území PR převládají bezlesá společenstva, která zde vznikala po tisíce let činností člověka (odlesňování a následné využívání travních společenstev jako pastviny a sečené louky), tzv. sekundární bezlesí. Lesní formace mají velice omezené zastoupení, převládají smrkové porosty, v menší míře také drobné březové háje, soiltéry borovic aj. Bezlesá vegetace je velice pestrá, což je dáno heterogenním prostředím, především mírou dostupnosti vody. V západní části, která je vodou dobře zásobena, převažují různě podmáčená stanoviště vysychavých bezkolencových luk a podmáčených pcháčových luk. V silně zvodnělých partiích se vyvinula společenstva rašelinišť a slatinišť. Do těchto partií je soustředěn výskyt mnoha vzácných a zákonem chráněných druhů rostlin. Můžeme zde potkat orchideje kruštík bahenní (Epipactis palustris – kvete v první půli VII na slatiništích), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis – VI, slatiniště, vlhké louky), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus – VI-VII, vlhké louky), všivec lesní (Pedicularis palustris – V, slatiniště, krátkostébelná vegetace obecně), hadí mord nízký (Scorzonera humilis – V, suché okraje luk), ostřice Davallova (Carex davalliana – V-VI, slatiniště bezkolencové louky), o. blešní (C. pulicaris – V-VI, slatiniště bezkolencové louky), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata – IV-V, nejvlhčí partie rašelinišť), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium – VI-VII, slatiniště), upolín nejvyšší (Trollius europaeus – V-VII – vlhké louky). Ve východní části PR, která je obecně sušší, převládají nízkostébelné trávníky a vřesoviště s dominantní smilkou tuhou (Nardus stricta) avřesem obecným (Calluna vulgaris). Vodou ovlivněná stanoviště se zde vyskytují jen maloplošně v zamokřených terénních depresích a na prameništích. Pouze v těchto partiích lze najít zvláště chráněné druhy toliji bahenní (Parnassia palustris – VIII, slatiniště), rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia – VII, slatiniště, rašeliniště s vysokým pokryvem mechorostů).

Fauna

Vzhledem k velikosti a pestrosti území je i zdejší fauna velice pestrá s výskytem mnoha vzácných a chráněných druhů. Z bezobratlých jsou nejvýznamnějšími obyvateli PR motýli modrásek bahenní (Maculinea nausithous), m. očkovaný (M. telejus) a hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) a brouci Eubria palustris, Auletobius sanguisorbae a Cryptocephalus octopunctatus. Z obratlovců je významná přítomnost některých druhů obojživelníků (např. čolek horský (Triturus alpestris)), plazů (např. ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), slepýš obecný (Anguis fragilis) a zmije obecná (Vipera berus)) a ptáků (např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a chřástal polní (Crex crex).

Způsoby péče o území

Až do 50. let 20. století byla na většině plochy PR provozována obecní pastvina. Od pastvy se posléze upustilo a lokalita byla ponechána ladem několik desítek let. Po vyhlášení PR byla započata pravidelná péče, která zahrnovala jak jednorázové tak opakované zásahy. Z jednorázových zásahů se jedná především o příležitostné vyřezávky náletových dřevin, budování tůní pro obojživelníky, kamenných zídek pro plazy a obnovu zarůstajících vřesovišť narušením drnu a vytvořením obnažených ploch. Pravidelná údržba sestává především z kosení lučních porostů a pastvy stády skotu, ovcí a koz.

Omezení pro návštěvníky

Dle zřizovací vyhlášky z listopadu 1990 je vstup veřejnosti do PR zakázán. Vstup je tedy vázán na výjimku orgánu ochrany přírody.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt