AOPK ČR >> Volákův kopec
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Volákův kopec

Volákův kopec

Předmět ochrany

Botanická lokalita, výskyt tetřívka.

Základní údaje

Rozloha 87,85 ha
Nadmořská výška 630 - 685 m
Území je zvláště chráněno od 21. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Volákův kopec

Geologie

Táhlé svahy s vyvýšeninou Volákova kopce a plochými úpady s prameništi pravostranných přítoků Chrudimky patří do Kameničské vrchoviny. Na vrcholu kopce se nachází zatopený lom po těžbě kamene, odkrývající podloží území, jímž jsou biotitické ruly a migmatity svrateckého krystalinika, překryté ve sníženině Chrudimky písčitými sedimenty s jílovitými vložkami křídového cenomanu. Na svazích jsou vytvořeny kyselé kambizemě, přecházející ve sníženinách pramenišť a vodních toků v organozemní pseudogleje a gleje, ojediněle až v silnější vrstvy organozemě.

Flóra

Komplex přírodě blízkých lučních společenstev s vlhkomilnými a rašeliništními druhy rostlin je prolnut osnovou rozptýlené dřevinné vegetace navazující na menší lesní celky. V sušších částech území jsou rozšířeny kulturní trvalé travní porosty s ojedinělými drobnými políčky dotvářejícími krajinářsky cennou mozaiku maloplošně se střídajících vegetačních útvarů. Na loukách rostou mj. prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, suchopýrek alpský, zábělník bahenní, klikva bahenní, všivec lesní, ostřice blešní, kozlík dvoudomý, tolije bahenní, hadí mord nízký a v zatopeném lomu ďáblík bahenní.

Fauna

Rašelinné louky jsou biotopem řady bezobratlých, zejména motýlů. Početné populace tvoří v území obojživelníci, především skokan hnědý, s. ostronosý a ropucha obecná, dále se vyskytují čolek obecný, č. horský a ropucha zelená. Louky obývají ještěrka živorodá a zmije obecná. Hnízdí zde bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný aj. Území přírodní rezervace hostí zbytkovou populaci tetřívka obecného, vyskytujícího se tu již jen na jediné lokalitě v chráněné krajinné oblasti.  Žijí zde mj. rejsek obecný, r. malý, rejsec vodní, lasice kolčava a za potravou zaletují netopýři, převážně netopýr ušatý.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt