AOPK ČR >> Krkanka
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Krkanka

Krkanka

Předmět ochrany

Morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou geomorfologických jevů (mrazové sruby, kamenná moře, sutě, balvanitá řečiště, vodopád na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů. Území je hnízdištěm výra velkého.

Základní údaje

Rozloha 104,93 ha
Nadmořská výška 346 - 456 m
Území je zvláště chráněno od 21. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Krkanka

Geologie

Území leží severně od Nasavrk a Hradiště v nadmořské výšce 346 – 456 m n. m.

Podloží je tvořeno horninami železnohorského plutonu. Železnohorský pluton je zařazen do Českého masivu - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku. Jedná se o variské stáří vyvřelin. Skaliska jsou tvořena převážně červenými křižanovickými žulami (granity) s doprovodem porfyrických a aplitických hornin a křemennými žilami. Původ geologických jevů je magmatický, zvětráváním a mrazovým zvětráváním. Na některých místech se projevuje různá rychlost zvětrávání a odnosu a vznikají tak morfologickými mikrotvary - např. drobné skalní věže. Území je tvořeno kaňonem řeky Chrudimky s četnými výchozy, mrazovými sruby a sutěmi. Sutě jsou jednak suché, místy holé, ale i vlhké a stabilizované lesními porosty. Na přítocích řeky jsou časté peřeje a vodopády. Jedná se o geotop s významným studijním profilem a geovědně historickým významem. V bezprostředním okolí Chrudimky se vyvinula fluvizem typická, podél Debrného potoka glej typický, na svazích kambizem typická, varieta kyselá a kambizem pseudoglejová.

Flóra

Předmětem ochrany v rezervaci jsou mimo morfologicky členitého území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky i přirozená lesní společenstva s bohatým výskytem řady rostlinných druhů. Území je z velké části ovlivněno hospodářskou činností, proto zde najdeme řadu uměle založených stanovišť nepůvodních stejnorodých smrkových či borových kultur. Přirozená a přírodě blízká společenstva jsou k vidění především ve fragmentech a nachází se v nepřístupném nebo obtížně přístupném terénu. V rezevaci nalezneme údolní smíšené jasanovo – olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), hercynském dubohabřiny (As. Galio-Carpinetum), suťové lesy svazu Tilio – Acerion i štěrbinovou vegetaci silikátových skal. Největší území však zabírají květnaté a acidofilní bučiny (As. Asperulo – Fagetum a Luzulo – Fagetum). V řečišti řeky Chrudimky se nachází makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta.

K zajímavým druhům rostlin, které můžeme najít, patří lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), sleziník severní (Asplenium septentrionale), čarovník alpský (Circaea alpina), jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum), hruštice jednostranná (Orthilia secunda).

Území patří mezi nejbohatší mykologické lokality v Pardubickém kraji.

Fauna

Území rezervace je i zoologicky velice rozmanité. K živočichům vyskytujícím se v rezervaci patří vranka obecná (Cottus gobio), plotice obecná (Rutilus rutilus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), datel černý (Dryocopus martius), skorec vodní (Cinclus cinclus), ledňáček říční (Alcedo atthis), ze savců zde žije jezevec lesní (Meles meles), veverka obecná (Sciurus vulgaris), kuna lesní (Martes martes), plch velký (Glis glis), vydra říční (Lutra lutra) aj. Z bezobratlých se v území vyskytuje např. pavučenka dýkovitá (Gonatium hilare), pavučenka suchomilná (Trichoncus affinis) a silně ohrožený zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis). Byl zde zjištěn lokální relikt ze starší fáze holocénu, plž montánních lesů závornatka křížatá (Clausilia cruciata). V území se nachází dlouhodobé hnízdiště výra velkého (Bubo bubo).

Způsoby péče o území

Dlouhodobým cílem péče o lesní porosty je samovolný vývoj alespoň na části území, ve zbytku přírodě blízké lesy. Přirozené porosty se obnovují přírodními procesy pževážně semeny starých stromů. Přednostní je těžba vtroušených stanovištně a geograficky nepůvodních dřevin jako je modřín opadavý nebo borovice vejmutovka a přeměna kulturních a nepůvodních smrkových a borových porostů na přírodě blízké bučiny výsadbou listnáčů nebo jedle bělokoré (Abies alba). Další péče spočívá v ochraně proti okusu zvěří pomocí mechanické ochrany tubusy nebo oplůtky. Péče o živočichy spočívá v zachování starých stromů včetně suchých a dutých exemplářů a vytvoření pestřejší druhové a věkové struktury. V době rozmnožování živočichů se v rezervaci udržuje klid pro vývoj citlivějších druhů. V místě chatové osady je bohužel tento požadavek nereálný vzhledem k četné návštěvnosti území.

Omezení pro návštěvníky

PR tvoří kaňonovité údolí řeky Chrudimky a přilehlé přítoky, severně od Nasavrk a Hradiště od přehrady Křižanovice až po navazující PR Strádovské Peklo. Území je chráněno již od r. 1990. Na území rezervace se nachází chatová osada Peklo. Nejstarší chaty zde byly postaveny ve 20. letech 20. stol., kdy se rozvíjel tramping. V současné době je zde stavební uzávěra a chaty se pouze udržují. Chaty jsou využívány k individuální rekreaci. Mezi negativní vlivy lze zařadit zejména vjezd motorových vozidel a jejich setrvávání v blízkosti chat, výsadby geograficky nepůvodních druhů rostlin v okolí chat a zvýšený hluk. Vjezd a setrvávání motorových vozidel na území PR Krkanka je povolován vlastníkům a uživatelům chat na základě výjimek podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Veřejnosti je zakázán vstup mimo vyznačené cesty, stejně tak i odnášení přírodnin z území. Platí zákaz volného pobíhání domácích zvířat.

Přírodní rezervací prochází modře a zeleně značená turistická stezka. Část zelené stezky se překrývá s naučnou „Keltskou stezkou Železnými horami“, která pokračuje až k blízkému keltskému oppidu. Dále zde prochází naučná stezka „Krajem Chrudimky“.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt