AOPK ČR >> Filipovické louky
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Filipovické louky

Předmět ochrany

Lokalita s regionálním ekologickým, vědeckým i estetickým významem, slouží k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů vázaných na podmáčené prameništní louky a jejich stanoviště.

Základní údaje

Rozloha 2,19 ha
Nadmořská výška 680 - 695 m
Území je zvláště chráněno od 8. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Filipovické louky

Geologie

Podloží tvořené rulami a fylity je překryto podsvahovými sedimenty a v severní části rezervace vrstvou humolitu.

Flóra

Střední část rezervace je tvořená silně podmáčenými partiemi tvořenými v horní části vegetací inklinující k pcháčovým loukám, severně a západně od „rybníčku“ pak jde o rašelinné louky s ostřicí obecnou, suchopýrem úzkolistým, violkou bahenní a stovkami jedinců prstnatce májového. V sz části území se nachází potoční olšina s převládající olší šedou a přimísenou olší lepkavou, jasanem a břízou, v podrostu se uplatňuje i javor klen a smrk, v bylinném patře běžné druhy potočních olšin, jednotlivě prstnatec Fuchsův. V jižní části tvoří bariéru mezi zástavbou a loukami porost s převahou vrby popelavé.

Fauna

V území se nepravidelně vyskytuje chřástal polní (Crex crex). Naopak pravidelný výskyt zde má užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus) a čolek horský (Mesotriton alpestris). V minulosti byl zaznamenán i čolek karpatský (Lissotriton montadoni).

Způsoby péče o území

Louka je každoročně kosena.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt