AOPK ČR >> Rabštejn
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Rabštejn

Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou jmenovitě tyto ekosystémy a útvary neživé přírody: a) Květnaté bučiny, b) Suťové lesy, c) Skály, skalní věže a skalní výchozy.

Základní údaje

Rozloha 60,84 ha
Nadmořská výška 572 - 803 m
Území je zvláště chráněno od 8. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rabštejn

Geologie

Geologicky patří území k vrbenské sérii, je tvořeno metamorfovanými bazickými vyvřelinami středního devonu. Ve vrcholové části je několik izolovaných skalních útvarů. Území leží v geomorfologické soustavě Východní Sudety (celek Hanušovická vrchovina). Půdy jsou převážně kamenité až balvanité, kde převažuje půdní typ „hnědý ranker“, na méně strmých svazích v nižších částech hnědá lesní půda.

Flóra

V různověkých lesních porostech dominuje buk lesní, na sutích javor klen a jasan ztepilý. Jilm je silně decimován grafiózou. Velmi ojediněle se vyskytuje jedle bělokorá. V porostu dominují typické druhy pro toto stanoviště – svízel vonný (Galium odoratum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere).

Víte že

V centru dnešní PR Rabštejn se nachází zřícenina hradu Rabštejn?

Hrad byl založen v druhé polovině 13. stol. velkým kolonizátorem Hrabišem ze Švábenic. Od roku 1318 patřil Jindřichovi z Lipé, poté byl dobyt biskupem Konrádem a předán králi Janovi. Již v roce 1584 byl nazýván „pustým hradem“.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt