AOPK ČR >> Poskla
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Poskla

Poskla

Předmět ochrany

Ochrana typů polopřirozených nelesních společenstev vázaných na geomorfologii terénu a vodní režim. Jde zejména o uchování floristického bohatství regionu.

Základní údaje

Rozloha 2,45 ha
Nadmořská výška 500 - 560 m
Území je zvláště chráněno od 21. 12. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Poskla

Geologie

Oblast vývoje godulského paleogenu s vrstevním sledem zahájeným vrstva­mi podmenilitovými, dále menilitovými a krosněnskými s ocky ciežkowických pískovců. Mírné svahy jsou u prvních dvou ploch překryté vlhkými deluvii, mírný svah třetí plochy pod te­menem hřbítku odolných pís­kovců pokrývá mělké suché kamenité deluvium. Sedimenty jsou pokryty kambizeměmi.

 

Flóra

Na první ploše převažují společenstva mezofilních luk třídy Arrhenatheretea, jsou doplněna společenstvy sva­zu Caricion fuscae a podsvazu Calthenion. Počátkem léta plo­cha rozkvétá několika stovkami rostlin mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus). Hojný je taképrstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), p. májový (D. majalis), vstavač mužský (Orchis mascula) a ha­dí mord nízký (Scorzonera humilis). Běžnými druhy jsou blatouch bahenní (Caltha pa­lustris), ostřiceprosová (Carex panicea), o. obecná (C. nigra), o. žlutá (C. flava), pcháčpotoční (Cirsium rivulare) a p. ba­henní (C. palustre). Mimo podmáčené plochy roste např. kopretina bílá (Leucanthemum vulgare agg.), bukvice lékařská (Betonica officialis), bradáček vejčitý (Listera ovata), třezalka skvrnitá (Hypericum maculatum) aj.

Druhou plochu pokrývají společenstva svazu Caricion fuscae, maloplošně Sphagno recurvi-Caricion canescenstis. Bylinný porost je tvořen např. prstnatcem listenatým, p. májovým, kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), ostřicí prosovou, o. obecnou, o. žlutou, o. zobánkatou (C. rostrata) a mečíkem obecným. Životaschopnou po­pulaci vytváří vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), hojný je všivec ladní (Pedicularis syl­vatica) . Ještě do poloviny deva­desátých let zde byla pozorována rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Mechové patro je dobře vyvinuto, tvoří jej přede­vším rašeliníky (Sphagnum spp.) a ploníky (Polytrichum spp.).

Na třetí ploše je vyvinuto dru­hotné společenstvo s nízkým po­čtem druhů. Z dřevin převládá jalovec obecný (Juniperus communis) vytvářející hustý porost, doprovází jej jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), ojediněle bo­rovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk (Picea abies) V podrostu je hojná borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a vřes obecný (Calluna vulgaris) tvořící sou­vislé porosty. Součástí bylinného patra je pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) , rozrazil lékařský (Veronica officinalis), violka psí (Viola canina), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vítod obecný (Polyga­la vulgaris), jestřábník zední (Hieracium murorum) aj.

Fauna

Inventarizační průzkum bezobratlých nebyl do­sud proveden. Vlhká stanoviště osídlují mlok skvrnitý (Salaman­dra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Všechny tři plochy jsou sou­částí pestré kulturní krajiny s lou­kami, pastvinami a podhorskými lesy, zijí na nich bězné i vzác­nější druhy obratlovců, např. ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo), hrdlicka divoká (Streptopelia turtur), datel cerný (Dryocopus martius), vever­ka obecná (Sciurus vulgaris) aj.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt