AOPK ČR >> Divoká Oslava
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Divoká Oslava

Předmět ochrany

Území určené k ochraně a) přirozených lesních ekosystémů lužních lesů, dubohabřin, suťových lesů, bučin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a suchých borů, b) vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků, c) skalních ekosystémů skal a drolin, pohyblivých sutí a suchých trávníků, d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin řeřišničníku skalního (Cardamine petraea) a dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jejich populací, e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů krasce dubového (Eurythyrea quercus), páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), tesaříka obrovského (Cerambix cerdo), přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) a vranky obecné (Cottus gobio), včetně jejich populací.

Základní údaje

Rozloha 340,48 ha
Území je zvláště chráněno od 8. 11. 2019
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Divoká Oslava

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt