AOPK ČR >> Peperek
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Peperek

Peperek

Předmět ochrany

Skalní hřeben tvořený pyroxenickými rulami a kvarcity se společenstvy suťových lesů a květnatých bučin

Základní údaje

Rozloha 12,11 ha
Nadmořská výška 620 - 675 m
Území je zvláště chráněno od 18. 7. 1974
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Peperek

Geologie

Skalní útvary v zakončení okrajového hřbetu Henzličky byly vypreparovány na výchozu pyroxenických rul a kvarcitů strážeckého moldanubika procesy mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Skalní hřeben v délce 300 m je rozčleněn dvěma širokými depresemi a podkovovitými pseudokary, z nichž vycházejí balvanové proudy. Na jihozápadně orientovaných svazích s rozvlečenými balvanitými sutěmi jsou vypreparovány další drobnější skalní výchozy. Na hřebeni jsou vytvořeny jen mělké a kamenité ochrické půdy přecházející pod suťovými svahy až v humusem a živinami obohacené kambizemě.

Flóra

Na Peperku se zachoval v rámci CHKO ojedinělý zbytek suťových lesů svazu Tilio-Acerion, asociace Lunario redivivae-Aceretum. Porost je tvořen převážně bukem lesním s příměsí javoru klenu, ojediněle je vtroušená jedle bělokorá a jilm horský, v okrajích je více zastoupen smrk ztepilý. Na skalách a sutích se dále vyskytuje borovice lesní, bříza bělokorá, jeřáb ptačí a hojný keřový podrost s lískou obecnou, trnkou obecnou a ostružiníkem. V bylinném patře rostou měsíčnice vytrvalá, bažanka vytrvalá, jaterník trojlaločný, lýkovec jedovatý, podbílek šupinatý, kyčelnice devítilistá a hojně zastoupeny jsou kapradiny např. kapraď samec a bukovník kapraďovitý. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků Parmelia saxatilis, Lecanora orosthea, Cladonia chlorophaea aj. Z mechorostů se v sušších partiích skalních stěn vyskytuje Hedwigia ciliata, Grimmia trichophylla var. muehlenbeckiiPolytrichum piliferum, na zastíněných sutích tvoří bohatší mechové pokryvy Paraleucobryum longifolium, Hypnum cupressiforme, Plagiothecium curvifolium aj.

Fauna

Na zachovaná společenstva je vázán výskyt řady střevlíků např. Carabus auronites, Pterostichus niger a tesaříků z rodů Oxymirus, Rhagium aj. Území obývají ještěrka živorodá, slepýš křehký a hnízdí v něm řada druhů ptáků, mj. datel černý, strakapoud velký, s. malý, holub doupňák, lelek lesní, puštík obecný a lejsek malý. Žijí zde mj. rejsek obecný, r. malý, plšík lískový, jezevec lesní a při lovu zalétají netopýři nejčastěji n. ušatý.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt