AOPK ČR >> V Luhu
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace V Luhu

V Luhu

Předmět ochrany

Ekosystém střemchové doubravy s dochovanými odstavenými rameny řeky a nivními tůněmi; vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin včetně jejich biotopů; porosty představující cenný biotop a hnízdní prostředí pro druhy ptáků, pro které byla vymezena Ptačí oblast Třeboňsko

Základní údaje

Rozloha 10,01 ha
Nadmořská výška 415 - 414 m
Území je zvláště chráněno od 5. 3. 2013
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
V Luhu

Flóra

Většina území PR je pokryta porosty typu tvrdých luhů nížinných řek (Pruno padi-Quercetum roboris) s dominujícím dubem letním (Quercus robur). V menším množství se vyskytuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula), vrba bílá (Salix alba) a topol bílý (Populus alba). Keřové patro je tvořeno hlavně, střemchou obecnou (Prunus padus) a vrbou popelavou (Salix cinerea). V mnoha stromech starších věkových kategorií se vyskytují druhy živočichů vázaných na tento typ biotopu. K významným zástupcům bezobratlých patří výskyt ohroženého páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a dalších druhů brouků vázaných na odumírající dřevo starých dubů.

Strakapoud prostřední pátrá po potravě hlavně v korunách stromů.Strakapoud prostřední, foto Ing. Josef Hlásek

Fauna

V okolí vodních ploch byl zaznamenán běžný výskyt skokana štíhlého (Rana dalmatina) a výskyt dalších druhů obojživelníků ropuchy obecné (Bufo bufo), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana kl. esculenta) a skokana krátkonohého (Rana lessonae). Z plazů se běžně vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix). Ptačí společenstva jsou charakterizována druhy vázanými na starší druhově i věkově pestré porosty s množstvím dutin a zastoupením odumírajících jedinců. Hnízdí zde strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), žluna šedá (Picus canus) a lejsek bělokrký (Ficedula parva), což jsou druhy, uvedené jako prioritní v Ptačí oblasti Třeboňsko. Běžným druhem savce, který se na území přírodní rezervace vyskytuje je i vydra říční (Lutra lutra).

Sírovec žlutooranžový je jednoletá dřevokazná houba.Sírovec žlutooranžový, foto Ing. Josef Hlásek

Způsoby péče o území

Většina pozemků na území rezervace je ve vlastnictví státu a ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny. Kromě bezpečnostního kácení v blízkosti železniční trati a cesty by měl být lesní ekosystém ponechán přirozenému vývoji.

Černobílý samec lejska bělokrkého prozpívá v korunách dubů celý den.Lejsek bělokrký, foto Ing. Josef Hlásek

Víte že

Ptačí oblast Třeboňsko je vyhlášena pro 19 druhů ptáků?

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt