AOPK ČR >> Louky u Prostředního Žďáru
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Louky u Prostředního Žďáru

Louky u Prostředního Žďáru

Předmět ochrany

Zachovalá, převážně vodou ovlivněná luční společenstva s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin

Základní údaje

Rozloha 2,47 ha
Nadmořská výška 691 - 714 m
Území je zvláště chráněno od 28. 3. 2013
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Louky u Prostředního Žďáru

Geologie

Geomorfologicky lze území zařadit do celku Český les, podcelku Dyleňský les. Geologický podklad je tvořen migmatitizovanými cordieritickými pararulami náležícími moldanubiku Českého lesa.

Flóra

Zachovalá ukázka lučních společenstev Českého lesa na podmáčeném stanovišti. Památka je tvořena mozaikou vlhkých luk s blatouchem bahenním. V menší míře jsou zde zastoupeny i porosty vysokých ostřic. V suché části louky se vyskytují druhy smilkových trávníků, např. smilka tuhá, violka psí a hadí mord nízký. Z chráněných druhů rostlin lze zmínit např. vemeník dvoulistý, prstnatec májový a prhu chlumní.

Fauna

Na lokalitě byla zaznamenána zmije obecná, ještěrka živorodá a ropucha obecná.

Způsoby péče o území

Louky jsou každoročně koseny, podmáčené části navíc ručně, aby nedošlo k narušení povrchu koly traktoru. Bez péče by zarostly vysokou vegetací a vzácné druhy by díky zastínění vymizely.

Víte že

… se zde vyskytuje i vzácná rostlina s modravými kvítky vítod douškolistý? Těžištěm jeho výskytu je západní Evropa. Většina známých lokalit je soustředěna v horských a podhorských oblastech – Krušné hory, Halštrovská pahorkatina a severní část Českého lesa.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt