AOPK ČR >> Na Voskopě
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Na Voskopě

Na Voskopě

Předmět ochrany

Nízkokmenné habrové (Melampyro-Carpinetum) a dřínové doubravy (Corno-Quercetum) s přechody do reliktních pěchavových borů, pěchavových trávníků (Primulo-Seslerietum), kostřavových trávníků (Carici humilis-Festucetum sulcatae a Fragario-Festucetum) a vápnomilných bučin (Cephalanthero-Fagetum), hostících nejvýznamnější zvláště chráněné druhy kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) a okrotici červenou (Cephalanthera rubra); významná mykologická lokalita s botahým výskytem vzácných druhů hřibovitých hub, hřibu královského (Bolletus regius) a hřibu Fechterova (Bolletus fechtneri), dále pak pavučinců z podrodu Phlegmacium; lokalita zvláště chráněné užovky hladké (Coronella austriaca) a ohrožených druhů motýlů - vřetenušky chrastavcové (Zygaena osterodensis), lišejníkovce malého (Setina roscida); ochrana geologického reliéfu s povrchovými krasovými jevy a krasovými kapsami s jejich výplněmi

Základní údaje

Rozloha 31,49 ha
Nadmořská výška 396 - 473 m
Území je zvláště chráněno od 12. 12. 2012
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na Voskopě

Geologie

Geologický podklad území je tvořen bílými masivními biodetritickými mělkovodními koněpruskými vápenci (starší prvohory, spodní devon, stupeň prag, pražské souvrství). Koněpruské vápence vznikaly hlavně z vápnitých schránek asi 500 druhů mořských bezobratlých živočichů, kteří žili v tropickém moři a vytvářeli v oblasti nedalekého Zlatého koně stavebně velmi složitý útvar – útes. Na území PR byla zřejmě osypová část útesu. Výchozy koněpruských vápenců můžeme nalézt pouze v několika malých, náletovou vegetací téměř zcela zarostlých lůmcích. Vápenec se zde těžil počátkem 20. století na výrobu vápna.

Především v severní části PR jsou vápence hojně zkrasovělé. Krasové kapsy jsou otevřené k povrchu a vyplněné klastickým materiálem. Stáří  výplní kapes není paleontologicky ani jinak doloženo, ale lze předpokládat, že pocházejí z druhohor (pestré a žlutavé písky a jíly), případně  třetihor a  čtvrtohor. O přítomnosti podpovrchových krasových jevů svědčí i krasový reliéf a náznaky závrtových depresí.

Flóra

Většinu území pokrývají dubohabřiny s přechody do rozvolněných bývalých pastevních lesů a fragmentů vápencových borů. V těchto porostech se vyskytuje ohrožená sasanka lesní a silně ohrožený kruštík růžkatý. V severní a střední části území jsou ve vlhčích polohách, převážně na svazích se severní orientací, vyvinuty vápencové bučiny s okroticí červenou. V rozvolněných částech bučin se hojně vyskytuje pěchava vápnomilná a ohrožený zimostrázek nízký. Jihozápadní svahy s mělkou půdou naopak ostrůvkovitě pokrývají teplomilné doubravy s výskytem ohroženého dřínu obecného a dubu pýřitého. Ze zvláště chráněných druhů se Na Voskopě vyskytuje především silně ohrožený koniklec luční českýa ohrožená chrpa chlumní. Z dřevin stojí za zmínku výskyt jeřábů (břeku, mukua dunajského).

Houby

Prokázaný vysoký počet vzácných i potenciálně až kriticky ohrožených druhů hub činí tuto lokalitu bezesporu jedním z nejbohatších nalezišť teplomilných druhů  Českého krasu, až celých středních Čech. Dosud zde bylo nalezeno 315 druhů hub. V území se hojně vyskytují vzácné a ohrožené druhy, zejména pavučince z podrodu Phlegmacium, z hřibovitých zejména hřib Fechtnerův, h. královský, h. satan, h. zavalitý, h. Queletův nebo h. kaštanový. Z ostatních vzácných druhů jmenujme alespoň kyjanku růžovou, čirůvku černošupinatou, čirůvku růžovotřennou, holubinku hájovou, ryzec krvomléčný, šťavnatku básnickou a šťavnatku dvoubarvou.

Fauna

Na území rezervace nebo v její těsné blízkosti byly nalezeny vzácné druhy pavouků, a to slíďáků, pavučenek i křižáků a dalších.

Z hlediska průzkumu blanokřídlého hmyzu lokalita vychází jako nejbohatší v rámci zkoumaných území v dobývacím prostoru velkolomu Čertovy schody. Byla zde zjištěna vzácná hrabalka Arachnospila fumipennis či zednice Osmia bicolor. Ze zvláště chráněných druhů se zde vyskytuje čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák polní (B. pascuorum), čmělák sorojský (B. soroensis), čmelák lesní (B. sylvarum) a čmelák zemní (B. terrestris).

Fytofágní brouci jsou mimo jiné zastoupeni šesti reliktními druhy (dřepčíky Aphtona herbigrada, Longitarsus helvolus a Psylliodes instabilis, nosatci Acalles echinatus a Ruteria hypocrita, a větevníčkem Choragus sheppardi).

Lepidopterologickým průzkumem byly zjištěny 753 druhy motýlů, z nichž patrně nejvýznamnější jsou ohrožení vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis), lišejníkovec malý (Setina roscida) a rychle mizející přástevník užankový (Hyphoraia aulica).

Z ornitologického hlediska jsou zde zastoupeny druhy smíšeného a listnatého lesa, včetně druhů otevřených stanovišť. Pravidelně zde hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ojediněle holub doupňák (Columba oenas).

Z plazů stojí za zmínku výskyt malé populace užovky hladké (Coronella austriaca).

Způsoby péče o území

Většinu území rezervace pokrývají lesní porosty a péče o území spočívá v lesnickém hospodaření, které při obnově porostů maximálně využije přirozenou obnovu. Cílem péče jsou lesní porosty dřevin přirozené dřevinné skladby s významným podílem dubu zimního. Důležité je neodstraňovat z porostů odumřelé - mrtvé dřevo, které je „domovem“ pro mnoho dalších organizmů (mechorostů, lišejníků, hub, bezobratlých a na ně poté vázaných obratlovců).  Částečně jsou zastoupeny nepůvodní dřeviny (borovice černá), které je nutno z lesních porostů postupně odstraňovat. Na podporu světlomilných a teplomilných druhů rostlin i živočichů, zde probíhá pokusné zavedení středního lesa, tj. lesa složeného z jedinců vyrostlých z pařezových výmladků v kombinaci s ponechanými výstavky semenného původu.

Omezení pro návštěvníky

Pokud chcete území navštívit, není vaše pěší návštěva nijak omezena. V území není dovoleno rozdělávat ohně a tábořit. Vjezd motorových vozidel je pouze na povolení. Území je velmi významnou mykologickou lokalitou s výskytem vzácných a ohrožených druhů hub. Z tohoto důvodu prosíme, nesbírejte v rezervaci plodnice hub.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český kras

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt