AOPK ČR >> Lhota u Dynína
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Lhota u Dynína

Lhota u Dynína

Předmět ochrany

Krajinářsky a botanicky cenné rašelinné louky s vzácnými a chráněnými druhy rostlin.

Základní údaje

Rozloha 7,07 ha
Nadmořská výška 420 - 422 m
Území je zvláště chráněno od 30. 12. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Lhota u Dynína

Geologie

Podloží tvoří různobarevné pískovce, slepence a jílovce svrchní křídy, které jsou součástí svrchního oddílu klikovského souvrství (coniak - santon). V západní části chráněného území je kvartérní pokryv tvořen deluviálními písčitými sedimenty, fluviálními hlinitými sedimenty a sedimenty vodních nádrží, ve východní části holocenními a pleistocenními hlinitými deluviálními sedimenty. Půdní povrch tvoří kambizem pseudoglejová.

Hnízdí zde pro mokřady typické druhy ptáků.PP Lhota u Dynína

Flóra

Severní část území tvoří v blízkosti rybníka mokřadní olšiny a vrbiny (Carici elongatae-Alnetum) s bazanovcem kytkovitým(Naumburgia thyrsiflora), v nichž se nacházejí malé zvodnělé plošky ostřic s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata) a bublinatku bledožlutou (Utricularia ochroleuca). Východně vybíhá do rybníka úzký výběžek s mladším smíšeným porostem s dubem letním (Quercus robur) a vtroušenou borovicí lesní (Pinus sylvetris) a břízou bělokorou (Betula pendula). Jižní část lokality je tvořena vlhkými lučními porosty (Molinion) s dominujícím bezkolencem modrým (Molinia caeruleaagg.) s poměrně bohatým zastoupením lučních druhů včetně pupečníku obecného (Hydrocotyle vulgaris), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnasia palustris) a vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia).

Na rašelinných podmáčených lukách rostou ohrožené rostliny, jako je třeba bazanovec kytkokvětý, prstnatec májový, pupečník obecný, vemeník dvojlistý.PP Lhota u Dynína, foto RNDr. Jan Ševčík

Fauna

Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt řady cenných mokřadních druhů bezobratlých. Z obratlovců charakteristických pro mokřadní biotopy hnízdí cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), c. zelená (L. naevia), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), slavík modráček (Luscinia svecica). V litorálních porostech rybníka, tvořících hranici chráněného území, víceméně pravidelně hnízdí potápka černokrká (Podiceps nigricollis), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas strepera) a další druhy.

Lisaj vrbkovy J. HlasekLišaj vrbkový, foto Ing. Josef Hlásek

Způsoby péče o území

Na území zaniklo maloplošné hospodaření spojené s pravidelným sečením luk a díky zvýšenému přísunu živin z okolních zemědělských pozemků i z vodního prostředí rybníka dochází k zarůstání lokality nálety dřevin a nástupu konkurenčně silnějších nitrofilních trav. Pravidelné zásahy ztěžuje i nekontrolovatelná manipulace s výší hladiny rybníka.

Omezení pro návštěvníky

Přírodní památka je přístupná po polní cestě z obce Lhota.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt