AOPK ČR >> Na Kolmu
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Na Kolmu

Na Kolmu

Předmět ochrany

Vodní ekosystém soustavy malých vodních nádrží s výskytem zvláště chráněných živočichů, zejména vzácných druhů obojživelníků a bobra evropského

Základní údaje

Rozloha 14,23 ha
Nadmořská výška 600 - 630 m
Území je zvláště chráněno od 15. 3. 2012
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na Kolmu

Geologie

Památka se nachází v severovýchodním endokontaktu rozvadovského žulového masivu. Podložní horniny jsou tvořeny leukokratním granitem s turmalínem. Směrem k severovýchodu již přistupují xenolity krystalinika, tvořené převážně cordierit-biotitickými pararulami s nejrůznějšími přechody až k migmatitům. Skalní podklad se zde výrazně neuplatňuje a je v zájmové oblasti převážně překryt mocnějšími svahovými sedimenty kvartéru v podobě kamenitých až hlinito-kamenitých uloženin. Území dominují proluviální a nivní sedimenty Lesního potoka, který celou oblast směrem k jihovýchodu odvodňuje.

Flóra

Vodní nádrže jsou obklopeny fragmenty olšin, porosty náletových dřevin a kulturními lesními porosty. Činností bobra dochází k neustálému kolísání vodní hladiny v jednotlivých nádržích, vznikají tak rozsáhlé plochy střídavě obnažených nebo zaplavených rybničních den, na kterých se rozvíjí bohatá litorální vegetace. Je tvořena zejména porosty vysokých ostřic s ostřicí měchýřkatou a ostřicí zobánkatou, významně jsou zastoupeny také formace s dominantním zblochanem vzplývavým a bahničkou bahenní. V místech zaplavených a odumřelých olšových porostů převládá ostřice řídkoklasá a ostřice prodloužená. Z vodních makrofyt je zde hojná bublinatka jižní, masožravka, která si občas si přilepšuje chytáním drobných vodních živočichů.

Fauna

Každá vodní plocha v památce nese jasné známky přítomnosti bobra evropského. Tento vzácný a silně ohrožený druh naší fauny kolonizoval lokalitu již v roce 2005 a v současnosti zde žije početná rodina. Mělké nádrže s rozvinutou litorální vegetací vytváří ideální prostředí pro druhově bohatou zoocenózu vodních bezobratlých i obratlovců. Díky nepřítomnosti rybí obsádky jsou využívány k masivnímu rozmnožování řady obojživelníků, jako jsou čolek horský a obecný, skokan krátkonohý, hnědý a ostronosý, blatnice skvrnitá nebo ropucha obecná. Rybníky Na Kolmu jsou v Českém lese zatím jedinou známou lokalitou, kde žije čolek velký.

Způsoby péče o území

Vodu v nádržích udržuje svou činností bobr evropský, proto zdejší mokřady nevyžadují zvláštní péči. Na okraji památky se ale vyskytují invazní rostliny, křídlatky, které je potřeba odstraňovat.

Omezení pro návštěvníky

Návštěvníci se památkou mohou pohybovat jen po značených cestách, aby nerušili klid bobří rodiny, ale je zde pro ně vybudována naučná stezka, která je provede všemi zajímavými místy.

Víte že

… na Kolmu žije vodní rostlina, která loví buchanky a perloočky? Bublinatka jižní  nemá kořeny, plave volně ve vodě, ze které čerpá živiny. Občas si přilepšuje chytáním drobných vodních živočichů, které lapá vejčitými měchýřky.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt