AOPK ČR >> Šelmberk
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Šelmberk

Šelmberk

Předmět ochrany

Vrcholové skalní výchozy rozvadovského žulového masivu a ochrana populace submediteránního mechu Metaneckera menziesii

Základní údaje

Rozloha 1,00 ha
Nadmořská výška 760 - 769 m
Území je zvláště chráněno od 27. 12. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Šelmberk

Geologie

Z geologického hlediska se jedná o několik více či méně izolovaných skalních výchozů středně až hrubě zrnitých granitů rozvadovského masivu. Návrší se nachází v nadmořské výšce 760 - 770 m n. m. Žulové bloky byly vystaveny mrazovému zvětrávání a vznikla tak (zaoblená) lineární puklinatost žul – tzv. skalní srub přecházející do typických „tvarůžkovitých“ útvarů. Na lokalitě se nachází celkem pět samostatných skalních výchozů. Na vrcholové plošince dominantního mohutného balvanu lze spatřit vzácný geologický výtvor – velmi pěkně utvářenou „obří mísu“, resp. „mrazový hrnec“. V těsné blízkosti centrálního výchozu se nachází skalní návrší obehnané umělým příkopem, který je zvýrazněn na vnější straně nasypaným obranným valem. Na náhorní plošince zřejmě stával středověký strážní hrádek. Na vrcholku lze spatřit dvě prohlubně vzniklé mrazovým zvětráváním. V severní kontuře přírodní památky stojí další izolovaný skalní útvar. Je typickou ukázkou „mrazového srubu“ a připomíná cukrovou homoli. Vrcholku skaliska vévodí žulová čepička diskovitého tvaru.

Flóra

Lokalita je významným nalezištěm vzácného mechu – veporky Menziesovy. V České republice jsou známy pouze dvě lokality tohoto druhu.

Fauna

Lokalita je domovem jednoho z nejméně rozšířených plchů - plcha zahradního.

Způsoby péče o území

V lesních porostech na území PP probíhá běžné lesnické hospodaření, protože se jedná o kulturní les s převahou smrku. Porosty byly proředěny, aby se tak napomohlo přirozené obnově lesa. Postupně budou do porostů vnášeny listnaté dřeviny jako například buk lesní a javor klen.

Omezení pro návštěvníky

Lesní porosty slouží jako odpočinková a klidová zóna pro návštěvníky Českého lesa. Lokalita je oblíbeným cílem turistických pěších a cyklistických výletů. Šelmberk je přístupný po účelové lesní komunikaci se zpevněným povrchem bez možnosti pohybu motorových vozidel z osady Ostrůvek na rozcestí pod Šelmberkem. Odtud na skalnaté návrší přibližně 300 m pěšky po turisticky značené lesní pěšině.

Víte že

... magmatické horniny rozvadovského masivu jsou v Českém lese jediným plutonickým projevem prvohorního variského vrásnění, které formovalo celý Český masiv?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt