AOPK ČR >> Hliníř
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Hliníř

Hliníř

Předmět ochrany

Cenný ekosystém společenstva přechodového rašeliniště s výskytem chráněných a ohrožených druhů flory a na tento biotop vázaných druhů fauny, zejména bezobratlých. Dalšími cennými biotopy v rámci území a jeho ochranného pásma jsou vodní stanoviště s litorální vegetací a rozptýlenou zelení. Celkově lze celou zájmovou oblast charakterizovat jako typický a velmi cenný fragment historického typu krajiny v rámci Českobudějovické pánve s výskytem celé řady typických, chráněných a ohrožených společenstev i druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 4,67 ha
Nadmořská výška 420 m
Území je zvláště chráněno od 24. 9. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hliníř

Geologie

Podloží tvoří různobarevné pískovce, slepence, jílovce a prachovce svrchnokřídového stáří (santon) reprezentující svrchní oddíl klikovského souvrství. Tyto sedimenty jsou překryty kvartérním pokryvem slatinné rašeliny přecházející do rybníka. Rašeliniště pravděpodobně vzniklo na vývěrech podzemní vody hlubinného oběhu na dislokacích svrchnokřídových sedimentů.

PP Hliníř, J. Ševčík_3PP Hliníř, foto RNDr. Jan Ševčík

Flóra

V rašelinných tůňkách rostou společenstva svazu Sphagno-Utricularion. Vedle světlezeleného zevaru nejmenšího (Sparganium minimum) zde roste i leknín bělostný (Nymphaea candida) a velká populace bublinatky bledožluté (Utricularia ochroleuca). V místech, kde dochází kolísáním vody k obnažování surového humolitu, se vyskytují bohaté porosty bublinatky menší (U. minor) a  b. prostřední (U. intermedia). Na obvodech jezírek roste běžně hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), řidší porosty tvoří ostřice mokřadní (Carex limosa). V ostřicových porostech s převahou ostřice zobánkaté (C. rostrata) je hojně zastoupen suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Roste zde i velká populace zábělníku bahenního (Comarum palustre) a  bazanovce kytkokvětého (Naumburgia thyrsiflora). Vyvýšená místa v rašeliništi jsou porostlá řídkým a nízkým lesem s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) s podrostem brusnicovitých rostlin. V depresích roste klikva bahenní (Oxycoccus palustris), jinak se vyskytuje borůvka černá (Vaccinium myrtillus), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) a brusinka obecná (Rhodococcum vitis-idaea), řídce keříky krušiny lšové (Frangula alnus).

PP_Hliníř_J. Ševčík_1PP Hliníř, foto RNDr. Jan Ševčík

Fauna

Vyskytuje se charakteristická fauna bezobratlých slatinných rašelinišť, zjištěn např. výskyt vážky čárkované (Leucorrhinia dubia) a vážky jarní (Sympetrum fonscolombei). Hojná je ještěrka živorodá (Lacerta vivipara).

Vážka čárkovaná, J. Hlásek_6Vážka čárkovaná, foto Ing. Josef Hlásek 

Omezení pro návštěvníky

Rašeliniště je ponecháváno přirozenému vývoji a nejsou prováděny žádné umělé zásahy. Území rezervace není veřejnosti přístupné.

PP Hliníř_J. Hlásek_5PP Hliníř, foto Ing. Josef Hlásek

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt