AOPK ČR >> Kolowratův rybník
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Kolowratův rybník

Kolowratův rybník

Předmět ochrany

Litorál západního břehu rybníka s bohatou populací kriticky ohrožené rosnatky prostřední

Základní údaje

Rozloha 0,80 ha
Nadmořská výška 577 - 580 m
Území je zvláště chráněno od 27. 4. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kolowratův rybník

Geologie

Geomorfologicky je území součástí reliéfu Málkovské vrchoviny Přimdského lesa. Celek je charakterizován jako kerná vrchovina s hrásťovými a strukturně denudačními hřbety, vrchy a suky, obklopenou pahorkatinou se zbytky třetihorních sedimentů. Geologickým podkladem jsou moldanubické cordierit-biotitické migmatitizované pararuly, přecházející místy až do cordierit-biotitických migmatitů.

Flóra

Nejcennější částí je příbřežní zrašelinělá plocha s výskytem rosnatky prostřední a okrouhlolisté. Pod hrází rybníka můžete spatřit i dnes vzácný ďáblík bahenní, dříve běžnou rostlinu Kateřinské kotliny.

Fauna

Na lokalitě se díky kvalitně vyvinutému litorálu vyskytuje pestré společenstvo vážek. Bylo zde zaznamenáno 15 druhů. Mezi zajímavější patří např. vážka čárkovaná řazená dle Červeného seznamu ohrožených druhů ČR mezi druhy zranitelné, nebo vážka tmavá a lesklice měděná, druhy které jsou vázané na oligotrofní rašelinné biotopy.  Z obojživelníků se zde rozmnožuje ropucha obecná a skokan hnědý.

Způsoby péče o území

Příbřežní zrašelinělá plocha je každoročně ručně sečena pro zamezení zarůstání dřevinami a expanzními rostlinami, zejména chrasticí rákosovitou.

Omezení pro návštěvníky

Území je v současné době jen obtížně dostupné. Jedinou přístupovou cestou je nezpevněná lesní komunikace vedoucí napříč údolím Václavského potoka, jejíž odbočka směřuje k hrázi Kolowratova rybníka.

Víte že

… rosnatka prostřední je nejdrobnější a nejvzácnější z našich rosnatek? Od běžnější rosnatky okrouhlolisté se odlišuje podlouhlým tvarem listů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt