AOPK ČR >> Zátrže
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Zátrže

Předmět ochrany

Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

Základní údaje

Rozloha 93,66 ha
Nadmořská výška 247 - 252 m
Území je zvláště chráněno od 1. 2. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zátrže

Geologie

Geologicky je území tvořeno převážně štěrkopískovými náplavovými materiály třetihorního stáří a na nich zformovaných čtvrtohorních náplavech, které jsou na ploše jezer uměle odtěženy. Geomorfologicky se území nachází v Mohelnické brázdě.

Flóra

Pro území je typická vodní a mokřadní vegetace. Na písčitých náplavech vzniklých usazováním drobných výpěrků z těžby štěrkopísku roste bohatá populace kriticky ohrožené přesličky různobarvé. Dále zde roste šáchor hnědý , blatěnka vodní , šmel okoličnatý , rozrazil dlouholistý a skřípinec Tabernaemontanův dvoublizný.

Fauna

Lokalita je tahovou zastávkou a hnízdní lokalitou vodního ptactva. Prostředí pískoven vytváří vhodná místa, která poskytují prostory pro hnízdění břehule říční, pisíka obecného, moudivláčka lužního a kulíka říčního. Laguny v západní části jsou stanovištěm pro rozmnožování obojživelníků rosničky zelené, kuňky obecné, skokana zeleného, skokana štíhlého a ropuchy zelené.

Způsoby péče o území

Prioritním zájmem ochrany přírody je zachovat na lokalitě populaci přesličky různobarvé a to zpomalením zarůstání výpěrkových náplavů, zejména odstraňováním náletových dřevin. V rámci plánu rekultivace po přetěžení jezer vytvoření ostrovu pro hnízdění vodního ptactva.

Omezení pro návštěvníky

Nevstupovat na výpěrkové (písčité) pláže, provozování vodních sportů a vjezd motorových vozidel.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt