AOPK ČR >> Hadce u Želivky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Hadce u Želivky

Hadce u Želivky

Předmět ochrany

Přírodní společenstva hadcových borů a štěrbinové vegetace skal a drolin na hadcích; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohrožených druhů rostlin kuřička Smejkalova, mochna Crantzova hadcová, pomněnka úzkolistá, vítod hořký krátkokřídlý, hvozdík kartouzek hadcový, včetně jejich biotopů; typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Želivka a které se nacházejí na území národní přírodní památky

Základní údaje

Rozloha 33,98 ha
Nadmořská výška 375 - 425 m
Území je zvláště chráněno od 1. 3. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hadce u Želivky

Geologie

Chráněné území je tvořeno rozvolněnými hadcovými bory na strmých, místy skalnatých svazích nad vodní nádrží Želivka a borem na plošině nad nádrží. Nachází se na sever a severovýchod od obce Bernartice. Území je poměrně ostře vymezeno svým geologickým podkladem – hadcovým tělesem na oválné ploše cca 3,5 x 1 km protažené ve směru východ-západ.

Zdejší hadec je zajímavý výskytem magnezitu a spoluvýskytem poměrně vzácného eklogitu a amfibolitu. Dále tento hadec obsahuje hojně olivín a tremolit, byly nalezeny i úlomky šedohnědého opálového rohovce.

Flóra

Na osluněných skalkách roste kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) – NPP Hadce u Želivky je jednou ze dvou posledních světových lokalit jejího výskytu, druhou lokalitou jsou Hadce u Hrnčíř.

Na hadcové skalní výchozy jsou vázané i další vzácné druhy: pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla) a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Na mělké půdy na hadcích má silnou vazbu kriticky ohrožená mochna Crantzova hadcová (Potentilla crantzii ssp. serpentini), hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum ssp. capillifrons) a trávnička obecná hadcová (Armeria vulgaris ssp. serpentini). Stinnější polohy osidluje sleziník zelený (Asplenium viride) a osladič obecný (Polypodium vulgare).

Houby a lišejníky 

V území bylo zjištěno 156 druhů lišejníků a lichenikolních hub, mezi nimi kriticky ohrožená dutohlávka horská (Cladonia stellaris). Průzkum hub zjistil řadu zajímavých nálezů, mimo jiné unikátní druhy rodu pavučinec (Cortinarius).

Fauna

Postupně jsou doplňovány poznatky o živočiších, obývajících území. V roce 2010 zde byl zjištěn výskyt 29 druhů denních a 194 nočních druhů motýlů. K nejzajímavějším nálezům patří bělásek hrachorový Leptidea sinapis, který je vázán na světliny v rozvolněných hadcových borech.

Způsoby péče o území

Lesní hospodaření je směřováno k uchování, případně obnově druhové skladby a struktury rozvolněných hadcových borů. Speciální zásahy pro podporu druhů hadcových skal (včetně kuřičky hadcové) spočívají v čištění zazemněných skalních štěrbin a skalních výchozů, odstraňování expanzních rostlin (třtina, ostružiník), případně v lokálním strhávání drnu.

Omezení pro návštěvníky

Do nejcennějších částí přírodní památky je vstup zakázán, protože leží v pásmu ochrany I. stupně vodní nádrže Švihov (Želivka). Dodržováním tohoto zákazu chráníte rovněž vzácné druhy rostlin a lišejníků před poškozením.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt