AOPK ČR >> Pod Templem
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Pod Templem

Pod Templem

Předmět ochrany

Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 86,85 ha
Nadmořská výška 239 - 256 m
Území je zvláště chráněno od 1. 6. 2010
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Templem

Geologie

Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové sedimenty, na nich leží povodňové sedimenty, na kterých se vyvinuly fluvizemě.

Flóra

V území plošně převažují lesní porosty, které jsou v nivě Moravy tvořeny jilmovými doubravami s hlavními dřevinami dubem letním, lípou srdčitou a jasanem ztepilým s bujným a druhově bohatým bylinným patrem. Z jara tu kvetou sněženky podsněžníky, sasanky hajní, orseje jarní hlíznaté, dymnivky plné, plicníky tmavé a další rostliny. Mimo říční nivu tvoří lesní porosty černýšové a lipové dubohabřiny, kde stromové patro tvoří habr obecný s dubem zimním nebo letním, lípa srdčitá a částečně i buk lesní. Vzácně se zde vyskytuje jeřáb břek. V bylinném patře můžeme vidět např. jaterník podléšku, ostřici chlupatou, pryšec mandloňovitý nebo chrastavec křovištní. Luční část území tvoří z menší části druhově pestré původní psárkové louky, v nichž lze nalézt např. žluťuchu lesklou, tužebník obecný, svízel severní nebo snědek Kochův. V břehových partiích říčních toků můžeme vidět výrazné porosty dlouholisté ostřice banátské tvořící spolu s chrasticí rákosovitou tzv.říční rákosiny

Fauna

V květnu se tu můžeme setkat se vzácným motýlem jasoněm dymnivkovým jehož housenky se živí dymnivkami a dospělí motýli létají v blízkosti lesních okrajů. Žije tu také modrásek bahenní, vázaný na louky s krvavcem totenem, a další druhy motýlů jako např. batolec duhový a bělopásek topolový. Obojživelníci jsou zastoupeni např. skokany štíhlými, ropuchami obecnými, kuňkami obecnými nebo čolky obecnými. Bylo tu zaznamenáno šest druhů netopýrů, konkrétně netopýr parkový, n. rezavý, n. velkouchý, n. vodní, n. vousatý a n. ušatý. V lesních částech území se kromě dalších druhů ptáků vyskytují i strakapoud prostřední a lejsek bělokrký, kteří jsou předmětem ochrany ptačí oblasti Litovelské Pomoraví stejně jako ledňáček říční, kterého můžeme zahlédnout u řeky Moravy.

Způsoby péče o území

V roce 1995 byla všechna pole nacházející se na území PP Pod Templem převedena na louky. Ty se pravidelně mozaikovitě kosí.

Omezení pro návštěvníky

Zákaz vjíždění automobily, zákaz vyhazování odpadků, zákaz táboření.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt