AOPK ČR >> Doubrava
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Doubrava

Doubrava

Předmět ochrany

Soubor přírodě blízkých ekosystémů s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů, reprezentovaný lesními společenstvy 2. a 3. lesního vegetačního stupně (zejména smíšenými lesy označovanými jako hercynské dubohabřiny a okrajově i teplomilnými a kyselými doubravami, suťovými lesy, jasanovými olšinami, tvrdými luhy a jejich vzájemnými přechody) a společenstvy pramenišť, malých vodních toků a drobných skalních výchozů

Základní údaje

Rozloha 210,76 ha
Nadmořská výška 248 - 345 m
Území je zvláště chráněno od 1. 6. 2010
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Doubrava

Geologie

Geologické podloží tvoří spodnokarbonské břidlice, které se střídají s prachovci a drobami. Prudké kamenité srázy nad nivou Moravy jsou rozčleněny erozí vytvořenými úžlabinami.

Flóra

Většina zdejších cenných lesních porostů patří k tzv. hercynským dubohabřinám, menší zastoupení mají i kyselé teplomilné doubravy a suché acidofilní doubravy. Stromové patro tvoří dub zimní případně i dub letní, habr obecný, lípa malolistá i lípa velkolistá a mnohé další dřeviny (javor babyka, j. klen, j. mléč, buk lesní, bříza bělokorá, jilm horský, jilm vaz, jilm habrolistý a další). Ze zdejších bylin jmenujme alespoň tolitu lékařskou, jedovatý náprstník velkokvětý, silenku nící, černýš hajní, chráněnou (ale zde poměrně hojnou) lilii zlatohlavou, naopak vzácně se tu vyskytující ostřici Micheliovu nebo bělozářkou větevnatou.

Fauna

Díky pestrému druhovému, věkovému a prostorovému složení zdejších lesů a díky klimatickým poměrům zde dodnes přežívá řada vzácných druhů brouků a motýlů - asi nejprobádanější hmyzí skupiny. U brouků se jako nejcennější jeví staré mohutné stromy se značnou mírou oslunění a s přítomností dutin. Vyskytují se zde jedni z našich největších brouků - zlatohlávek skvostný a roháč obecný. Dále pak řada druhů kovaříků, tesaříků, krasců či méně nápadných čeledí brouků žijících na dřevních houbách či pod kůrou stromů v různém stádiu rozpadu. Z denních motýlů zde na světlinách a podél lesních cest létá jasoň dymnivkový a z nočních například na břízy vázaný strakáč březový. Lesní porosty jsou vhodným prostředím pro mnoho druhů ptáků jako je např. lejsek šedý nebo lejsek bělokrký, žluva hajní, strakapoud prostřední či výrazně vzácnější holub doupňák nebo čáp černý. Hnízdí tu i dravci jestřáb lesní nebo krahujec obecný.

Způsoby péče o území

Lesnické zásahy slouží k prostorové a druhové diferenciaci dřevinné složky lesního ekosystému. Oplocenky slouží ke snížení okusu dančí zvěří.

Omezení pro návštěvníky

Zákaz vjezdu aut, zákaz vyhazování odpadků, zákaz táboření, zákaz trhání rostlin, nesbírejte a nerušte zvířata.

Víte že

za kaplí Sv. Josefa na turistické značce nad obcí Moravičany se nachází archeologická lokalita s pozůstatky slovanského hradiště?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt