AOPK ČR >> Vysutý
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Vysutý

Vysutý

Předmět ochrany

Vodní tok Vysutý s četnými peřejemi a výrazně vyvinutým vodopádem, který patří mezi nejvyšší v Moravskoslezských Beskydech, přírodě blízké lesní porosty jedlových bučin a suťových lesů lemujících strže potoka; acidofilní bučiny s příměsí smrku a vtroušenou jedlí rostoucí na strmých svazích mezi zdrojnicemi Vysutého potoka

Základní údaje

Rozloha 13,86 ha
Nadmořská výška 480 - 710 m
Území je zvláště chráněno od 12. 1. 2011
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vysutý

Geologie

Geologický podklad území je tvořen flyšovými komplexy slezské jednotky flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. Na většině plochy PP dominuje drobně až středně rytmický flyš spodního oddílu godulského souvrství (turon-cenoman), pouze v horní části vystupují středně až hrubě rytmické členy středního oddílu godulského souvrstství (turon). Vrstvy jsou ukloněny subhorizontálně až horizontálně. Lavice glaukonitických pískovců jsou velmi silně porušeny drobnou puklinovou tektonikou, což může být doprovodným efektem tektonické zóny (zlomu) křižující střední část území ve směru SV - JZ. Výchozy flyšových souvrství jsou zejména na strmých svazích hluboce zařezaného údolí Vysutého potoka velmi četné, což zvyšuje geodiverzitu území.

Flóra

Lesní porosty v PP Vysutý jsou tvořeny kyselou bučinou ohraničenou dvěma stržemi. Strž levostranné zdrojnice je na druhy chudší, hlavní bohatství druhů (pozůstatek bývalých lesů) je ve strži pravostranné zdrojnice Vysutého potoka. Ve stromovém patře je výrazně dominantní buk lesní (Fagus sylvatica) s téměř 85 %, následuje  smrk ztepilý (Picea abies) s více než 15 % a  javor klen (Acer pseudoplatanus). Pouze jako vtroušené dřeviny byly zaznamenány jedle bělokorá (Abies alba), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula), lípa malolistá (Tilia cordata) a jilm horský (Ulmus glabra). 

Pro stanoviště pravé zdrojnice Vysutého potoka je typické zastoupení druhů, které jsou pozůstatky bývalých květnatých bučin a také druhů, které se vyskytují na suťových svazích. Z druhů květnatých bučin se zde vyskytuje např. ostřice lesní (Carex sylvatica), kopytník evropský (Asarum europaeum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), břečťan popínavý (Hedera helix), svízel vonný (Galium odoratum), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), kapustka obecná (Lapsana comunnis), starček Fuchsův (Senecio ovatus), čistec alpínský (Stachys alpina), rozrazil horský (Veronica montana), žindava evropská (Sanicula europaea) a violka lesní (Viola reichenbachiana). Pro kamenitá stanoviště až sutě jsou typické bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), udatna lesní (Aruncus vulgaris), kapraď rezavá (Dryopteris borreri), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), mléčka zední (Mycelis muralis), ptačinec žabinec (Stellaria media) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Na suťových stanovištích levostranné zdrojnice Vysutého potoka se kromě některých již výše zmíněných druhů vyskytuje ještě měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a vrbina hajní (Lysimachia nemorum). Kyselá bučina mezi roklemi levostranné a pravostranné zdrojnice Vysutého potoka je druhově chudší. Charakteristickými druhy pro tento typ ekosystému jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bika bělavá (Luzula luzuloides), bika lesní (Luzula sylvatica) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella).

Fauna

V čistých vodách Vysutého potoka se hojně rozmnožuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Vzhledem k rostoucímu věku bukových lesů a zvyšujícímu se podílu doupných stromů se v území vyskytují i ohrožené druhy živočichů s vazbou na přírodě blízké porosty s odumřelým dřevem.Příkladem je silně ohrožený strakapoud bělohřbetý ( Dendrocopos leucotos) nebo lejsek bělokrký (Ficedula albicollis).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt