AOPK ČR >> Kaproun
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Kaproun

Kaproun

Předmět ochrany

Přechodové luční rašeliniště důležité pro záchranu popsaného vnitrodruhového prstnatce Traunsteinerova (Dactylorhiza traunsteineri var.wisniewskii Procházka). Na tuto lokalitu bezprostředně navazuje rybník s výskytem chráněného druhu leknínu bělostného (Nymphaea candida).

Základní údaje

Rozloha 2,92 ha
Nadmořská výška 666 - 672 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kaproun

Flóra

V r. 1976 zde byla objevena početná populace prstnatce Traunsteinerova (Dactylorhiza traunsteineri). Po odvodnění okolních pozemků prstnatec téměř vyhynul. Od r. 1995 zde opět pravidelně prstnatce vykvétají, v r. 2008 dokonce 9 kvetoucích rostlin. Kolem rybníčku, který je součástí NPP je zachován úzký lem litorálních vysokých ostřic (Caricetum rostratae) s výskytem přesličky poříční (Equisetum fluviatile). Až do r. 1988 zde hojně rostl leknín bělostný (Nymphaea candida).

Ohrožený starček potoční roste ve střední Evropě na vlhčích stanovištích. Starček potoční, foto RNDr. J. Ševčík

Fauna

V rybníčku žije i několik druhů měkkýšů, včetně zvláště chráněné škeble rybničné (Anodonta cygnea). Ve vodním prostředí záchytného příkopu chráněném před vyžíracím tlakem ryb, se vyvíjí 23 druhů vážek. Žijí zde chráněný střevlík Carabus arcensis, tyrfofilní střevlíček Pterostichus diligens, méně běžní humikolní drabčíci Stenus latifrons Astenus brevelytratus a vzácný nosatec Apion sorbi. Mezi příslušníky dvoukřídlého hmyzu je pozoruhodný výskyt vzácných druhů s dosud málo známou binomií, zelenušky Elachiptera diasteme a bedlobytky Brevicornu sericoma. V rybníku se rozmnožuje ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan ostronosý (Rana arvalis), v obvodovém kanálu je početný skokan krátkonohý (Rana lessonae).

Zmije obecná je had extrémě odolný vůči chladnému počasí. Zmije obecná, foto RNDr. J. Ševčík 

Způsoby péče o území

Předmětem ochrany je zbytková populace kriticky ohroženého druhu - prstnatce Traunsteinerova (Dactylorhiza traunsteineri) na lučním rašeliništi. Vegetace je tvořena ostřicovými společenstvy rašelinných luk sv. Caricion fuscae s přechody k společenstvům sv. Molinion sv. Violion caninae. Význačnými rostlinnými druhy jsou: zábělník bahenní (Potentilla palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), ostřice ježatá (Carex echinata), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), prha arnika (Arnica montana), pleška stopkatá (Willemetia stipitata).  

Víte že

zásahy v okolní krajině mohou negativně ovlivnit i velmi přísně chráněné plochy?

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt