AOPK ČR >> Vizír
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Vizír

Vizír

Předmět ochrany

Rybník a přilehlá rašelinná louka. Naleziště celé řady chráněných a vzácných druhů rostlin, zejména rosnatky prostředí (Drosera intermedia).

Základní údaje

Rozloha 12,29 ha
Nadmořská výška 442 - 443 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1988
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vizír

Geologie

Podloží je typické pro tuto část území v minulosti ovlivňovanou procesy v širším prostoru nivy Lužnice. Svrchnokřídové sedimenty spodního oddílu klikovského souvrství (turon - campan) jsou překryty pleistocenními fluviálními štěrky a písky risského stáří. Holocenní pokryv těchto vrstev tvoří kromě fluviálních písčitých hlín, hlinitých písků a rybničních sedimentů také malé ložisko rašeliny z části zatopené vodou rybníka a v jeho výtopě dochované v podobě živého rašeliniště. Rašeliniště je z části syceno povrchovou vodou z drobných lesních vodotečí.

 Plod leknínu je po odkvětu zatahován spirálně se svinující květní stopkou pod hladinu.Leknín bělostný, foto RNDr. Jan Ševčík

Flóra

Plynulý přechod zrašelinělých okrajů rybníka (Caricion rostratae) do bezkolencových a borůvkových borových porostů byl v minulosti částečně poškozen při vyhrnování rybničních okrajů. V mělkých zátokách došlo k regeneraci zrašelinělých břehů  (Rhynchosporion albae) a u některých významných druhů přechodně i k souvislému plošnému rozšíření. Na kdysi bohatý výskyt leknínu bělostného (Nymphaea candida) ukazují jednotlivé rostliny na obvodu porostů ostřice zobánkaté (Carex rostrata) a suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). V mělké vodě se nachází populace bublinatky bledožluté (Utricularia ochroleuca). V mechovém, občas přeplavovaném pásmu se v některých letech po asanačních zásazích hojně vyskytuje rosnatka prostřední (Drosera intermedia) a rosnatka okrouhlolistá (D. rotundifolia), směrem do podrostu lesa se objevuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a ostřice ježatá (Carex echinata). V polostínu stromů v porostech bezkolence rákosovitého (Molinia arundinacea) rostou řídce keříky vřesu obecného (Calluna vulgaris), rojovníku bahenního (Ledum palustre) a vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum).

Z ptačího pohledu je patrná členitá výtopa rybníka i bohatě zarostlá vodní hladina.

NPP Vizír, foto RNDr. Jan Ševčík

Fauna

Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt některých cenných bezobratlých. V rybníce se pravidelně rozmnožuje několik druhů obojživelníků, mimo jiné blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis) a s. krátkonohý (R. lessonae). Běžná je užovka obojková (Natrix natrix). V hrázových dubech hnízdí hohol severní (Bucephala clangula), rybník je potravním stanovištěm volavky popelavé (Ardea cinerea) a čápa černého (Ciconia nigra). Pravidelně se vyskytuje vydra říční (Lutra lutra).

Potápník dvojčárý se u nás vyskytuje pouze na lokalitě Vizír.Potápník dvojčárý, foto Ing. Josef Hlásek

Způsoby péče o území

Rybník je v soukromém vlastnictví a probíhá zde méně intenzivní rybniční hospodaření. V době vyhlášení hladinu pokrývala společenstva vzplývavých rostlin s velkou populací leknínu bělostného, která byla vlivem intenzivního rybářského obhospodařování silně zredukována. V devadesátých letech došlo k částečnému poškození vegetace  i působením herbicidů.

Omezení pro návštěvníky

Lokalita je přístupná po lesní cestě vedoucí po hrázi rybníka. 

Víte že

se zde, na jediném místě v ČR, vyskytuje celoevropsky chráněný potápník dvojčárý? Vyhovují mu zdejší bohaté porosty ponořené vegetace.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt