AOPK ČR >> Bučina - Spálený kopec
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Bučina - Spálený kopec

Předmět ochrany

Společenstva přírodě blízkých smrkových bučin kyselých, živných a humusem obohacených stanovišť (přírodní stanoviště L5.1 květnaté bučiny a L5.4 acidofilní bučiny). Dalším předmětem ochrany jsou evropsky významné a zvláště chráněné druhy ptáků sýc rousný, datel černý a holub doupňák.

Základní údaje

Rozloha 37,72 ha
Nadmořská výška 643 - 692 m
Území je zvláště chráněno od 5. 10. 2010
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bučina - Spálený kopec

Geologie

Území náleží do geomorfologického podcelku Sečské vrchoviny. Geologické podloží tvoří sillimaniticko-biotitické rulové horniny svrateckého krystalinika překryté svahovými zvětralinami, na nichž jsou vytvořeny kambizemní půdy. Kolem svahových pramenišť a úžlabiny levostranného přítoku Čachnovského potoka jsou tyto půdy oglejené.

Flóra

Území se nachází na rozhraní fytogeografických obvodů oreofytika (91. Žďárské vrchy) a mezofytika (69b. Sečská vrchovina a 67. Českomoravská vrchovina). Společenstva smrkových bučin náleží do svazu Luzulo-Fagion sylvaticae. Převažují živná stanoviště lesních typů bohaté smrkové bučiny mařinkové, svěží smrkové bučiny šťavelové, dále humusem obohacená stanoviště smrkové bučiny devětsilové a kapradinové, malou část tvoří kyselá smrková bučina metlicová a jen fragmentárně jsou dále zastoupena vodou obohacená stanoviště lesních typů vlhké smrkové bučiny devětsilové a montánní jasanové olšiny na prameništích a potočních aluviích. Ve starých lesních porostech převažuje buk lesní nebo tvoří smíšené porosty se smrkem ztepilým a vtroušenou jedlí bělokorou, okrajové mladší části byly v minulosti vesměs obnoveny smrkem, dále jsou vtroušeny modřín, borovice, olše, javor, jasan a bříza. Buk se místy dobře zmlazuje a je chráněn oplocenkami. Na živnějších a vodou obohacených stanovištích je bohatší bylinný podrost tvořený běžnými lesními druhy.

Fauna

Z živočišstva je významný výskyt mravenců r. Formica, bohatá je avifauna území, mj. zde hnízdí datel černý, holub doupňák, sýc rousný, linduška lesní, pěvuška modrá, zalétá čáp černý aj.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt