AOPK ČR >> Údolí Teplé
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Údolí Teplé

Údolí Teplé

Předmět ochrany

Zachování krajinného celku průlomového údolí řeky Teplé se suťovými porosty a pozoruhodnou vegetací skal, balvanitých sutí a roklí.

Základní údaje

Rozloha 160,24 ha
Nadmořská výška 546 - 719 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Údolí Teplé

Geologie

Z geologického hlediska se jedná o hluboce zaříznuté tektonicky predisponované údolí v centrální části mariánskolázeňského metabazitového kompexu. Svahy údolí tvoří převážně vysoké skalní stěny nebo jsou velmi strmé s četnými skalními výchozy. Podloží tvoří převážně vysoce metamorfované granátické amfibolity, pyroxenické amfibolity, eklogity a amfibolické eklogity. V některých polohách vystupují v eklogitech zrna granátů dosahující velikosti až 1,5 cm. Zvláštností amfibolitů i eklogitů v celém území jsou až 0,5 m velké čočky tvořené velkými štěpnými zrny modrého až modrozeleného kyanitu s křemenem. Vzhledem ke značnému zahloubení údolí tak vystupují všechny popsané horniny včetně různých variant a přechodů na povrch.

Flóra

Četné meandry řeky Teplé, postranní rokle a rozsáhlá škála svahů různé orientace i svažitosti, spoluvytvářejí vysokou rozmanitost stanovišť. Potenciální vegetaci na území přírodní rezervace představují bikové bučiny, vegetace suťových lesů a borů. Prostor údolní nivy pak zaujímá vegetace olšových luhů. Dnes je ovšem většina porostů na svazích nahrazena hospodářskými, převážně smrkovými porosty. Botanicky nejcennějšími biotopy jsou zdejší amfibolitové skály a sutě, které hostí mnoho druhů mechorostů i cévnatých rostlin - např. silně ohroženou kapradinku skalní (Woodsia ilvensis), sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) nebo rašeliník pětiřadý (Sphagnum quinquefarium), který je dominantou vlhkých skal. Podrost reliktních borů obohacují světlomilné druhy jalovec obecný (Juniperus communis), vřesovec pleťový (Erica carnea), prha arnika (Arnica montana) a pavinec modrý (Jasione montana). Smíšené lesní porosty doprovází lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), udatna lesní (Aruncus vulgaris), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium). Podél toku Teplé roste vzácný, prudce jedovatý oměj pestrý (Aconitum variegatum). Nejvzácnější rostlinou území je zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria).

Fauna

Údolí Teplé je významným útočištěm živočichů vázaných na zachovalé podhorské toky. Z ryb převládají druhy pstruh obecný a vranka obecná. Žije tu ale i lipan podhorní, jelec tloušť, jelec proudník, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný a mník jednovousý. U jezů pak ojediněle též štika obecná, plotice obecná a okoun říční.

Od r. 2005 je území součástí evropsky významné lokality „Teplá s přítoky a Otročínský potok“ vyhlášené kvůli ochraně zdejší výjimečně silné populace vranky obecné. Od jezu v Bečově nad Teplou směrem dále proti proudu je řeka také chovným úsekem a chráněnou rybí oblastí pro tzv. tepelskou populaci pstruha obecného formy potoční.

 

Víte že

...vranka obecná je bioindikačním druhem pro čistotu vodního prostředí a její přítomnost značí vysokou kvalitu tohoto toku? Žije maximálně 8 let a dorůstá velikosti do 15 cm.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt