AOPK ČR >> Chynínské buky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Chynínské buky

Chynínské buky

Předmět ochrany

Ochrana zbytku reliktních borů a jedlobučin.

Základní údaje

Rozloha 13,91 ha
Nadmořská výška 730 - 768 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chynínské buky

Geologie

Okraj rozlehlé, nepravidelně rozčleněné plošiny holoroviny Nad Maráskem v Třemšínské vrchovině. Horninovým podkladem území rezervace jsou metabazalty (spility) svrchního proterozoika, které se v místech výchozů na povrch rozpadají v suť. Ve střední části rezervace se nachází drobná prameniště.

Flóra

Na území přírodní rezervace převažují různověké až pralesovité květnaté bučiny s bukem lesním a smrkem ztepilým, místy s bohatými porosty kyčelnice devítilisté. Stáří některých buků je odhadováno na 250 let. Charakteristická jsou odumřelá torza buků pokrytá choroši – dřevokaznými houbami. Místy lze spatřit fragmenty bažankové jaseniny s javorem klenem.

K významějším druhům patří kokořík přeslenitý a lýkovec jedovatý, z jehož omamné vůně květů se může až zamotat hlava. Na prameništi se vytvářejí souvislé porosty vytrvalé byliny řeřišnice hořké a mokrýše střídavolistého, jehož nepatrné kvítky zlatavě žluté barvy svítí z mokré trávy.

Fauna

Kromě jiných druhů živočichů lesnatého území zde hnízdí čáp černý a byli pozorovnáni např. holub doupňák, datel černý, sýc rousný a jelen lesní. Kontinuitu listnatého lesa dokládá výskyt brouků čeledi nosatců. Nosatcovití jsou snadno rozeznatelní dlouhým nosem a tykadly s malými „kyji“ na konci. Žijí zde také stehenáč, střevlík a pestřenka, příslušnice dvoukřídlého hmyzu, někdy lidově nazývaná vosička.

Způsoby péče o území

Při péči o fragment původní bučiny je důležité podíl vtroušeného smrku postupně snižovat a zvyšovat zastoupení jedle a listnáčů přirozené druhové skladby. Vzhledem k míře okusu zvěří je pro podporu přirozené obnovy a na ochranu bukového náletu nutné budovat oplocenky.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen. Vzhledem k terénu a nepřítomnosti značených tras či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt