AOPK ČR >> Kněhyňská jeskyně
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Kněhyňská jeskyně

Kněhyňská jeskyně

Předmět ochrany

Podzemní systém pseudokrasové jeskyně a jejích ekologických funkcí. Objekt je významným geomorfologickým útvarem, dokládajícím vývoj pískovcových flyšových formací a dále ojedinělou zoologickou lokalitou s koloniemi ohrožených druhů netopýrů.

Základní údaje

Rozloha 0,71 ha
Nadmořská výška 1030 - 1085 m
Území je zvláště chráněno od 15. 3. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kněhyňská jeskyně

Geologie

Jedná se o cent­rální oblast vlastních godulských vrstev, ve kterých se střídají moc­né glaukonitické vrstvy pískovců s vrstvami jílovců a slepenců. Jeskyně vznikla ve tfietihorách, kdy byly vrstvy tektonickými po­hyby různě deformovány a lá­mány soustavami různě se kříží­cích puklin a trhlin. Další vývoj je spojen s periglaciálními po­chody a svahovými procesy. Tyto narušené lavicovité vrstvy pís­kovců byly vystaveny intenziv­nímu mrazovému zvětrávání a gravitacnímu posunu. Rozru­šené bloky pískovců pak sjížděly do údolí. I dnes můžeme pozo­rovat, jak je svah posetý rozekla­nými balvany. Sesuvem odtrže­ných vrstev po blocích jílovců vznikaly a dosud ještě vznikají systémy puklinových chodeb, pro­pastí i větší dutiny. Pukliny byly mnohde překryty jinou vrstvou pískovce a nakupenými bloky, címž vznikly různě dlouhé a růz­ně velké podzemní prostory. Povrch byl pak zarovnán pokryv­nými hlínami a zarostl vegetací. Na území přírodní památky se vyvinuly skeletovité horské podzoly.

 

Flóra

Zbytek bukového porostu s hustým podrostem třti­ny chloupkaté (Cálamagrostis villosa). Dalšími druhy bylinné­ho patra jsou napfi. papratka sa­micí (Athyrium filix-femina), p. horská (A. distentifolium), borůvka cerná (Vaccinium myrtillus) a věsenka nachová (Prenanthes purpurea).

Fauna

Každoročním sčítáním bylo zjištěno, že v jes­kyni pravidelně zimuje více než 100 jedinců netopýra velkého (Myotis myotis). Nepravidelně zimují další druhy — netopýr vousatý (Myotis mystacinus), n. vodní (M. doubentonii), n. řasnatý(M . nattereri), n. brvitý (M. emarginatus), n. ušatý (Plecotus auritus), n. severní (Estesicus nilssonii) a kriticky ohrožený druh vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt