AOPK ČR >> Kyčmol
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Kyčmol

Kyčmol

Předmět ochrany

Rašelinná louka s typickými prvky vegetace jako ojedinělá a vzácná v povodí Lomné.

Základní údaje

Rozloha 0,08 ha
Nadmořská výška 655 - 660 m
Území je zvláště chráněno od 22. 2. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kyčmol

Geologie

Území se na­chází na hranici vývoje godul- ských a istebnanských vrstev magurského flyše a je pokryto mocným zvétralinovým pláštém. Rada pramenů vyvérajících na úpatí přilehlého svahu způsobu­je zamokfieníplochy. Půdy jsou téžké, glejové.

Flóra

Převažuje spole­čenstvo podsvazu Calthenion. Společné s kruštíkem bahenním na lokalité roste prstnatec májo­vý (Dactylorhiza majalis) a některé béžnéjší druhy podmáče­ných stanovišť — vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), škarda bahenní (Crepis paludosa), skří­pina lesní (Scirpus sylvaticus), ostřice prosová (Carex panicea), o. žlutá (C. flava) a o. obecná (C. nigra), pomnénka bahenní (Myosotis palustris agg.), štírovník bahenní (Lotus uligino- sus), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angus- tifolium), pcháč bahenní (Cirsium palustre), p. potoční (C. rivulare), blatouch bahenní (Caltha palustris), kyprej obec­ný (Lythrum salicaria) aj.

 

Fauna

Objevuje se tu kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek horský(Triturus alpestris), slepýš křehký (Anguis fragilis) a zmije obecná (Vipera berus). Důsledný průzkum bezobratlých živočichů nebyl proveden.

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt