AOPK ČR >> Obidová
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Obidová

Obidová

Předmět ochrany

Mokřadní společenstvo s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 7,12 ha
Nadmořská výška 730 - 770 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Obidová

Geologie

Úvalovité údo­lí v pramenné oblasti Sihelského potoka (pravostranná zdrojnice Mohelnice). Je to oblast klasic­kého vývoje vlastních godulských vrstev. Pramenná oblast má mélce modelovaný povrch s velmi mírným sklonem k seve­ru, nevýraznézvlnéní tvorísva­hy potočních teras. Celé území je překryto mocnými deluviálními hlinitokamennými usaze­ninami a je velmi zamokřené. Bohaté kambizemé s očky oglejení až zrašelinéní.

 

Flóra

Mozaika mok­rých a raselinných luk nále­žejících převážné k vegetaci podsvazu Calthenion a svazu Caricion fuscae. Vzácné a maloploné jsou vyvinuty porosty sva­zu Caricion davallianae (as. Eleocharitetum pauciflorae), Sphagno warnstorfianii-Tomenthypnion a Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Nejcennéjsím druhem vázaným na zamokřená místa s porosty raseliníku (Sphagnum spp.) je rosnatka okrouhlolistá (Dro­sera rotundifolia), jejíž zdejsí populace je nejpočetnéjvsí na úze­mí CHKO Beskydy. Vsivec ba­henní (Pedicularis palustris) tvořil jesté na počátku devadesá­tých let populaci čítající nékolik stovek rostlin, v posledních le­tech lze nalézt sotva nékolik desítek. Hojný je všivec ladní (Pe­dicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a p. listenatý (D. longebracteata).

Území je stanovištěm mnoha dalších taxonu, vázaných na podmáčené arašelinné prostředí. Jsou to napříkladpřesličkapoříč­ní (Equisetum fluviatile) a p. bahenní (E. palustre), škarda bahenní (Crepis paludosa), sí­tina cibulkatá (Juncus bulbosus), ostřice jezatá (Carex echinata), o. prosová (C. panicea), o. žlutá (C. flava), o. bledavá (C. pallens), o. obecná (C. ni­gra), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), viol­ka bahenní (Viola palustris), čertkus luční (Succisa pratensis), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), svízel bahenní (Ga­lium palustre), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a bah­ni cka chudokvětá (Eleocharis quinqueflora).

Bohatě je vyvinuto mechové patro tvořené zejména rašeliníky a ploníky (Polytrichum spp.). Na sušších místech v okrajových částech území je možno nalézt bukvici lékařskou (Betonica officinalis), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), pupavu bezlodyznou (Carlina acaulis), smilku tuhou (Nardus stricta), 

 

Fauna

Přírodní památ­ka Obidová je vhodným život­ním prostředím především boha­té fauny bezobratlých a mnoha druhu menších obratlovců. Podrobnější průzkum bezobratlých nebyl proveden. Na lokalitě byli zjištěni ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), zmije obecná (Vipera berus), čolek karpatský (Triturus montandoni), čolek horský (T. alpestris), skokan hně­dý (Rana temporaria) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). V potůčku žije vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a mladí pstruzi obecní potoční (Salmo trutta m. fario). Roz­lehlé zamokřené údolí je součástí biotopu ptáků a savců vázaných na okolní lesní porosty. Potravu tady nacházejí např. čáp černý (Ciconia nigra), káně lesní (Buteo buteo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ostříž lesní (Falco subbuteo), puštík obecný (Strix aluco), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), kos horský (Turdus torquatus), krkavec velký (Corvus corax).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt