AOPK ČR >> Byčinec
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Byčinec

Byčinec

Předmět ochrany

Mokřadní společenstvo s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 0,85 ha
Nadmořská výška 680 - 700 m
Území je zvláště chráněno od 27. 2. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Byčinec

Geologie

Oblast jižní části klasického vývoje vlastních godulských vrstev, překrytá mocnými vrstvami svah ovin. Celkové k severu mírné uklo- néná louka se zamokfienými zářezy a prameništi potoka By- cinec. Území pokrývají hlinito- písčité kambizemé. Na podmá­čených místech se občas objevují drobné svahové sesuvy.

Flóra

Na podmáčených stanovištích jsou vyvinuta spolecenstva podsvazu Calthenion. Rostou tu blatouch bahenní (Caltha palustris), skří­pina lesní (Scirpus sylvaticus), kohoutek luční (Lychnis floscuculi), štírovník bažinný (Lo­tus uliginosus), prstnatec má­jový (Dactylorhiza majalis). Vegetace místy jeví příbuznost ke svazu Sphagno warnstorfiani-Tomenthypion s bohatou populací kruštíku bahenního (Epipastis palustris) a porosty rašeliníku (Sphagnum sp. div). Rosnatka okrouhlolistá (Drose­ra rotundifolia) byla zazname­nána naposledy v roce 1993 a je považována za vyhynulý druh. Součástí vlhkomilných společen­stev je dále napfi. škarda ba- henní (Crepis paludosa), ostři­ce prosová (Carex panicea), o. obecná (C. nigra), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), suchopýr širolistý (Eriophorum angustifolium), violka bahenní (Viola palu­stris), všivec ladní (Pedicularis sylvatica) aj. Na zbytku území přecházejí prameništní louky v pastviny svazu Nardion s ja­lovcem obecným (Juniperus communis), pupavou bezlodyžnou (Carlina acaulis), smilkou tuhou (Nardus stricta), rozrazilem lékařským (Veroni­ca officinalis), žebrovicí různolistou (Blechnum spicant) a řadou dalších druhů.

 

Fauna

Daří se tu ještérce obecné (Lacerta agilis), zmi­ji obecné (Vipera berus), éolku horskému (Triturus alpestris) a é. obecnému (T. vulgaris), skokanu hnédému (Rana tem­poraria) a kuňce zlutobfiiché (Bombina variegata). V bez­prostředním okolí byl opakované zaznamenán vlk (Canis lu­pus).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt