AOPK ČR >> Javorový vrch
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní památka Javorový vrch

Předmět ochrany

Komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu, včetně všech jeho podzemních i povrchových částí tvořících významný geologický profil v komplexu hornin vrbenské série a též biotop společenstva letounů (Chiroptera), včetně jejich populací, a fragment květnaté bučiny na povrchu ve východní části masivu Hrubého Jeseníku a typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Javorový vrch a které se nacházejí na území národní přírodní památky

Základní údaje

Rozloha 84,15 ha
Nadmořská výška 768 - 1002 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 2009
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Javorový vrch

Geologie

Geologicky je prostor součástí vrbenské série, která na jv. straně hraničí s výstupy andělskohorského souvrství. Vývojem a stavbou patří mezi nejpozoruhodnější geologické oblasti  Hrubého Jeseníku (Puda, Urbánek 1974). Skalní podklad území tvoří devonsko-spodnokarbonská vrbenská skupina. Ta představuje metamorfovaný, vulkanosedimentární horninový komplex. Tektonicky se stýká se slezským kulmem a sama je součástí základní tektonické jednotky,  příkrovu Vysoké Hole, kde tvoří samostatné příkrovné těleso, které je samo rozděleno do několika dílčích tektonických jednotek. Vrbenská skupina je petrograficky velmi rozmanitá a obsahuje řadu méně obvyklých hornin (např. různé typy skalin se stilmenopelanem a biotitem, nebo fylity s valouny až několikadecimetrových rozměrů).

NPP Javorový vrch

Fauna

Hlavním zoologickým fenoménem je neobvyklý výskyt letounů (Chiroptera), kteří zde nacházejí především vhodné úkryty pro zimní hibernaci. Pravidelný chiropterologický monitoring zde probíhá již od začátku 70. let 20. století.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt