AOPK ČR >> Smrčí
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Smrčí

Smrčí

Předmět ochrany

Přirozené a přírodě blízké lesní ekosystémy na skeletovitých svazích s mozaikovitým výskytem vodou ovlivněných půd představující zároveň biotopy vhodné pro život rysa ostrovida a lesní kury

Základní údaje

Rozloha 93,05 ha
Nadmořská výška 700 - 935 m
Území je zvláště chráněno od 26. 8. 2009
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Smrčí

Geologie

Geologické podloží je tvořeno moldanubickými rulami. Převládajícím půdním typem je rankerová kambizem s přechody do rankeru. V menším rozsahu se vyskytují oligotrofní kambizem a kryptopodzol; na vodou ovlivněných půdách pak kambizemní pseudoglej. Okrajově se vyskytují další půdní typy od nevyvinutých půd přes ranker až po rašelinohumózní glej a mezotrofní rašelinu. Půdy jsou na převážné většině zájmového území silně kamenité až balvanité.

Flóra

Území je tvořeno mozaikou společenstev kyselých bučin a suťových lesů s významným zastoupením jedle a tlejícího dřeva. Lesní porosty mají přirozený charakter. Stromy jsou různého stáří, tvaru a velikosti. V podrostu je hojně zastoupena brusnice borůvka.

Fauna

Toto prostředí je vhodné pro život vzácných ptáků tetřeva hlušce, čápa černého, datlíka tříprstého a jeřábka lesního. Častým hostem území je též rys ostrovid. Na tlejících jedlích lze ojediněle nalézt korálovce jedlového a další druhy vzácných hub a hmyzu.

Způsoby péče o území

Ve spolupráci s vlastníkem lesa Městskými lesy Domažlice jsou do porostů dosazovány původní dřeviny. Nejčastěji to jsou jedle, jilmy a tisy. Porosty v nepřístupných místech nejsou lesnicky obhospodařovány.

Omezení pro návštěvníky

Rezervace je domovem řady vzácných rostlin a živočichů, proto je veřejnosti přístupná pouze po vyznačených cestách.

Víte že

… právě odtud pocházela jedna z největších jedlí Českého lesa? Fichtenbašská jedle byla v roce 1927 vyvrácena vichřicí. V témže roce ji dopravili a vystavili na krajanské výstavě v Domažlicích. Její stáří bylo 356 let a objem kmene 20,04 m3.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt