AOPK ČR >> Chodovské skály
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Chodovské skály

Chodovské skály

Předmět ochrany

Zachovalý skalní výchoz českého křemenného valu

Základní údaje

Rozloha 3,64 ha
Nadmořská výška 475 - 500 m
Území je zvláště chráněno od 11. 8. 2009
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chodovské skály

Geologie

Křemenný val v Chodově je jedním z nejlépe viditelných těles tohoto geologického fenoménu. Křemenná žíla zde vystupuje v souvislé délce 1,5 km. Vidět je typická křemenná žilovina několika generací, kdy starší křemenná hmota narůžovělé a nažloutlé barvy je prostoupena sítí mladších křemenných žilek světlejších odstínů. Na tyto žilky převážně mléčně bílého křemene jsou vázány drobné dutinky s čirými krystalky křišťálu.

Flóra

Báze lomu a téměř celá skalnatá východní strana výchozu je v současné době porostlá náletovými dřevinami s hustým podrostem ruderální vegetace, zejména ostružiním. Nevýrazná západní část výchozu je porostlá borovým lesem s vtroušeným dubem.

Fauna

Osluněné a vegetací sporadicky porostlé výchozy jsou ideálním biotopem pro populaci ještěrky obecné.

Způsoby péče o území

Skály jsou udržovány pravidelným vyřezáváním náletů, aby nedocházelo k zarůstání odhalených křemenných výchozů. Pravidelná údržba vyhlídkového místa je prováděna ve spolupráci s obcí Chodov.

Omezení pro návštěvníky

Lesní porost a navazující zemědělsky nevyužívané pozemky slouží jako odpočinková a klidová zóna pro obyvatele Chodova. Les je protkán sítí stezek a využíván pro procházky, hry dětí apod.

Víte že

… na území památky probíhala po staletí intenzivní těžba křemene? Natěžený materiál byl převážně používán na stavbu cest, protože zdejší křemen je zbarven oxidy železa a nebyl vhodný pro použití ve sklářském průmyslu. Dnes se již netěží.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt