AOPK ČR >> Gutské peklo
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Gutské peklo

Gutské peklo

Předmět ochrany

Komplex přírodě blízkých bukových lesů s javorem a smrkem s významnými geomorfologickými fenomény jako jsou stupňovité vodopády a především blokovobahenní proudy (mury) s vyvinutými odlučnými oblastmi

Základní údaje

Rozloha 36,32 ha
Nadmořská výška 655 - 1012 m
Území je zvláště chráněno od 20. 10. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Gutské peklo

Geologie

Geologický podklad území je tvořen flyšovými komplexy středního oddílu godulských vrstev, které náležejí ke slezské jednotce vnější skupiny příkrovů flyšového pásma. Jedná se o  drobně až středně rytmický flyš s šedými a zelenými jílovci a glaukonitickými pískovci a hrubě rytmický flyš s  podřadnými šedými jílovci a pískovci s glaukonitem (cenoman-turon). Půdní pokryv tvoří mělké hnědé lesní půdy až podzoly.

Flóra

V komplexu přírodě blízkých bukových lesů převládají květnaté bučiny podsvazu Eu-Fagenion v mozaice s acidofilními bučinami svazu Luzulo-Fagion. Stromové patro tvoří převážně buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), smrku ztepilého (Picea abies) a s vtroušenou jedlí bělokorou (Abies alba). Keřové patro tvoří zmlazující buk lesní a bez červený (Sambucus racemosa), místy však keřové patro zcela chybí. V bylinném podrostu s bohatým zastoupením kapradin se vyskytují druhy typické pro horské květnaté i acidofilní bučiny, např. kyčelnice žlaznatá (Dentaria glandulosa), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), sasanka hajní (Anemone nemorosa), svízel vonný (Galium odoratum), čarovník alpský (Circaea alpina), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), starček Fuchsův (Senecio ovatus), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), violka lesní (Viola reichenbachiana), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a věsenka nachová (Prenanthes purpurea). Na vlhčích místech v okolí svahových pramenišť potoků roste devětsil bílý (Petasites albus), na světlinách je nápadný hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea). Místy je vyvinuto mechové patro, na vlhkých místech i s rašeliníky (Sphagnum sp. div.). Ze vzácnějších druhů dřevokazných hub se na odumřelém dřevě vyskytuje korálovec bukový (Hericium clathroides). V okolí rezervace, především nad její horní hranicí, je hojný kruštík širolistý (Epipactis helleborine).

Fauna

Na území rezervace byly doposud provedeny podrobnější zoologické průzkumy některých skupin bezobratlých a ptáků. Doposud zde bylo zjištěno 107 druhů brouků (Coleoptera) z 29 čeledí, z toho 4 druhy ohrožené - střevlík polní (Carabus arvensis), svižník lesomil (Cicindela sylvicola) svižník polní (Cicindela campestris) a zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus). Z obojživelníků se vyskytují mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). Na lesní porosty je vázáno mnoho druhů ptáků, byli zde pozorováni např. strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), holub doupňák (Columba oenas) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). Oblast Javorového je součástí trvalého biotopu rysa ostrovida (Lynx lynx), ve vyšších polohách byly rovněž zaregistrovány pobytové znaky vlka obecného (Canis lupus). Obtížně přístupné svahy poskytují dostatek vhodných úkrytů i potravních možností a mohou potenciálně vyhovovat také medvědu hnědému (Ursus arctos).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt