AOPK ČR >> Bažantula
AOPK ČR - RP SCHKO Poodří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bažantula

Bažantula

Předmět ochrany

Přírodě blízký druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod včetně asociací s kriticky ohroženými druhy nepukalka vzplývající, plavín štítnatý, řečanka menší, kotvice plovoucí a včetně společenstev svazu Magnopotamion, rákosiny eutrofních stojatých vod makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, vegetace parožnatek a druhově i věkově rozmanité porosty dřevin podél hrází, typické pro krajinný ráz Poodří. Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou také jádrové populace obojživelníků kuňky ohnivé, rosničky zelené a komplexu zelených skokanů, vodní ptáci, především bukač velký, chřástal vodní, rákosník velký, moták pochop, kopřivka obecná, potápky různé druhy, ze savců netopýr vodní a netopýr rezavý.

Základní údaje

Rozloha 36,52 ha
Nadmořská výška 225 - 229 m
Území je zvláště chráněno od 2. 3. 2009
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Poodří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bažantula

Geologie

Rezervace je tvořena dolními čtyřmi rybníky soustavy vybudované před staletími v údolní nivě řeky Odry.

Flóra

V rybnících se vyskytují významné populace kriticky ohrožených vodních rostlin: nepukalky plovoucí, plavínu štítnatého, kotvice plovoucí nebo řečanky menší.  

Fauna

Zdejší mělké rybníky jsou významným rozmnožištěm obojživelníků, zejména na večer se rozezvučí voláním kuňky ohnivé přehlušované skřehotáním rosničky a zelených skokanů. Ze zdejších litorálních porostů rákosí a orobince se ozývá rákosník velký, který si staví hnízdo zavěšené mezi stébly rákosu.

Způsoby péče o území

Na rybnících se hospodaří způsobem šetrným k přírodě: je vyloučeno hnojení a používání chemických látek, množství a druhové složení rybí obsádky je přizpůsobeno potřebám zdejší flóry a fauny.

Omezení pro návštěvníky

Území je průchozí po modré turistické trase. Vstupovat a vjíždět na hráze rybníků je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Poodří

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt