AOPK ČR >> Makyta
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Makyta

Makyta

Předmět ochrany

Lesní komplex přírodě blízkých horských bukových lesů s hojným zastoupením jedle bělokoré a javoru klenu s četnými přechody k suťovým porostům s ohroženými a vzácnými živočišnými a rostlinnými druhy

Základní údaje

Rozloha 186,93 ha
Nadmořská výška 620 - 922 m
Území je zvláště chráněno od 5. 12. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Makyta

Geologie

Geologický podklad hřbetu Javorníků je tvořen kyčerskými vrstvami zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše s převahou odolných deskovitých pískovců a slepenců, v nejvyšších hřebenových partiích území vystupují drobné skalní výchozy. Půdním typem jsou kambizemě.

Flóra

Lesní vegetaci přírodní rezervace Makyta tvoří společenstva druhově bohatých květnatých bučin asociace Asperulo-Fagetum, které přecházejí v podhřebenových partiích na prudších svazích do suťových lesů svazu Tilio-Acerion s měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva) a představují nejrozsáhlejší komplex zachovalého společenstva suťového lesa v oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů. Ve stromovém patře horských bučin je kromě buku lesního (Fagus sylvatica) hojně zastoupena jedle bělokorá (Abies alba) a javor klen (Acer pseudoplatanus), místy i smrk ztepilý (Picea abies), v keřovém patře např. bez červený (Sambucus racemosa), srstka angrešt (Ribes uva-crispa) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V bylinném patře se vyskytuje typická květena karpatských bučin s výrazným jarním aspektem, roste zde např. dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka plná (Corydalis solida), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), česnek medvědí (Allium ursinum), křivatec žlutý (Gagea lutea), prvosenka vyšší (Primula elatior), svízel vonný (Galium odoratum), mléčivec horský (Cicerbita alpina), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a řada dalších druhů. Z kapraďorostů se zde vyskytují např. kapradina Braunova (Polystichum braunii), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a kapraď rezavá (Dryopteris borreri). Byl zde nalezen také vzácný mech Hylocomium umbratum. Ze vzácnějších druhů hub je pozoruhodný výskyt kozáka habrového (Leccinum pseudoscabrum).

Fauna

Rozsáhlý lesní komplex odlehlého horského hřbetu Javorníků poskytuje vhodné životní podmínky celé řadě ohrožených a vzácných druhů živočichů. Mezi nejvýznamnější zástupce ptáků zde patří strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), žluna šedá (Picus canus), čáp černý (Ciconia nigra), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), kos horský (Turdus torquatus), vzácně zde hnízdí i ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Území rezervace je součástí areálu výskytu velkých šelem, v posledních letech se v oblasti Makyty pravidelně zdržuje především rys ostrovid (Lynx lynx), občas prochází medvěd hnědý (Ursus arctos) a vlk evropský (Canis lupus).

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt