AOPK ČR >> Jelení bučina
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jelení bučina

Předmět ochrany

Lesní porosty pralesovitého charakteru ve smrkobukovém vegetačním stupni s výraznou vertikální členitostí svazu Fagion sylvaticae s pomístně se projevujícím jarním aspektem s kyčelnicí devítilistou; součástí jsou ostrůvky suťových lesů, pomístně se vyskytující lesní prameniště a křoviny skal a drolin s rybízem alpským

Základní údaje

Rozloha 45,84 ha
Nadmořská výška 712 - 930 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jelení bučina

Flóra

Rezervace je tvořena zbytkem smíšeného lesního porostu s výraznou vertikální členitostí, horní etáž je ve stádiu rozpadu. Dominantní dřevinou je zde buk lesní, dále javor klen a smrk ztepilý s bohatým podrostem buku, pomístně se zde vyskytuje javor mléč, jilm drsný, jedle v důsledku zásahů člověka chybí (v 60. letech minulého století byla na území rezervace zcela vytěžena v rámci těžby „přestárlých“ porostů).

Na základě brylogického průzkumu z r. 2004 bylo zde nalezeno celkem 97 druhů mechorostů, k nejvýznamnějším a nejvzácnějším patří Neckera pennata.

Fauna

Na území PR byl v posledních letech zjištěn výskyt 2 vzácných druhů brouků (kovařík -  Diacanthous undulatus a Dendrophagus crenatus) vázaných na tlející dřevo, oba jsou uvedeny v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) v kategorii „ohrožený“ (EN).

V r. 2010 byl zde proveden malakologický průzkum, celkem bylo nalezeno 38 druhů měkkýšů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt