AOPK ČR >> Bukové kopce
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bukové kopce

Bukové kopce

Předmět ochrany

Květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou, která je v Třeboňské pánvi výjimečně se vyskytujícím lesním společenstvem.

Základní údaje

Rozloha 10,60 ha
Nadmořská výška 470 - 489 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bukové kopce

Geologie

Podloží je tvořeno migmatity až migmatitizovanými biotitickými a biotiticko-cordieritickými pararulami proterozoického stáří tvořícími vnější plášť centrálního moldanubického plutonu. Jedná se o nevýraznou terénní vyvýšeninu v rámci Maršovinské pahorkatiny patřící již ke geomorfologickému celku Javořické vrchoviny, hranice s Třeboňskou pánví probíhá západně nedaleko od chráněného území. Půdní povrch tvoří kambizem varieta kyselá, která je výrazně skeletovitá a na povrch místně vystupují drobné balvany.

Datel černý potravu dobývá silným dlátovitým zobákem z kmenů nebo kořenových náběhů stromů.Datel černý, foto Ing. Josef Hlásek

Flóra

Bučina (Dentario enneaphylli-Fagetum) s bohatým bylinným patrem. Ve stromovém patru dominují statné buky lesní (Fagus sylvatica) různého stáří, vtroušen je smrk ztepilý (Picea abies), javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V podrostu se vyskytují, violka lesní (Viola reichenbachiana), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), byliny jarního aspektu - šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), strdivka nicí (Melica nutans), bika žlutavá (Luzula flavescens), ostřice prstnatá (Carex digitata), kakost smrdutý (Geranium robertianum), hnilák lysý (Monotropa hypopitis), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), mařinka vonná (Galium odoratum), řeřišnice nedůtklivá (Cardamine impatiens), řeřišnice křivolaká (C.  flexuosa) a v současné době je zde jediná lokalita řeřišnice trojlisté (C.trifolia) v CHKO Třeboňsko. Z vzácnějších hub stojí za zmínku helmovka Mycaena erubescens.

Šupinovka ježatá roste vzácně na tlejícím dřevě listnáčů, zejména buků.Šupinovka ježatá, foto Ing. Josef Hlásek

Fauna

Je pravděpodobný výskyt některých cennějších druhů bezobratlých, především brouků, vázaných na přirozené bučiny. Zjištěn např. pestrokrovečník Tillusilus elongatus a krasec Dicerca berolinensis. Vzhledem k malé rozloze rezervace obklopené kulturními porosty se vyskytují běžné druhy obratlovců. Hnízdí i datel černý (Dryocopus martius) a krkavec velký (Corvus corax). Rezervace je jednou z mála lokalit na Třeboňsku, kde hnízdí holub doupňák (Columba oenas).

Holub doupňák hnízdí ve vzrostlých listnatých lesích, převážně bučinách, s vhodnými dutinami.Holub doupňák, foto Ing. Josef Hlásek

Způsoby péče o území

Vědecko-výzkumná plocha sloužící jako ukázka lesních porostů podobných původním formacím. Územím neprocházejí žádné turistické ani veřejné cesty, přesto je rezervace veřejnosti přístupná za podmínky dodržování ochranných podmínek. 

Víte že

zastoupení buku lesního v přirozené skladbě lesa na Třeboňsku by mělo být až 13%? V současnosti je to pouze 1,5%.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt