AOPK ČR >> Chlumská stráň
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Chlumská stráň

Chlumská stráň

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného, včetně jejich biotopů

Základní údaje

Rozloha 114,99 ha
Nadmořská výška 256 - 469 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chlumská stráň

Geologie

Národní přírodní rezervace Chlumská stráň se nachází na příkrém erozním svahu hlubokého údolí řeky Berounky. Horninovým podkladem jsou převážně zpevněné sedimenty břidlice, droby a prachovce, na menší části pak silicity. Jejich relativní staří spadá do období proterozoika, útvaru neoproterozoika. Kvarterní pokryv je tvořen zbytky starších hornin nebo různými typy svahových uloženin, zejména kamenitých a hlinitokamenitých sutí a hlín. Podél potoků a na deluviích leží typické kambické gleje. Svahy jsou částečně suťové, částečně se skalními výchozy, porostlé lesními porosty.

Flóra

Lesnaté svahy tvoří mozaiku různorodých stanovišť. V dřevinné skladbě převládá dub zimní s habrem a buk. Významněji jsou však zastoupeny smrk s borovicí a jedlí. Velmi významná je zde populace původního silně ohroženého tisu červeného, který roste v porostech suťových lesů na prudkých svazích. Při poslední inventarizaci bylo zjištěno několik stovek jedinců. Z chráněných druhů bylinného patra se zde vyskytuje ohrožená lilie zlatohlavá, nebo ohrožená bělozářka větvitá. Z dalších významnějších druhů rostlin zde můžeme najít kyčelnici cibulkonosnou a devítilistou, nebo měsíčnici vytrvalou.
NPR Chlumská stráň hostí bohatou škálu lišejníků. Na lokalitě lze nalézt kriticky ohrožený druh Usnea scabrata a silně ohrožené druhy Cladonia cariosa, Flavoparmelia caperata, Peltigera horizontalis a Peltigera polydactylon.

Fauna

Významným živočišným obyvatelem NPR Chlumská stráň je silně ohrožený mlok skvrnitý, který se zde vyskytuje v početné populaci. Ve vlhčích oblastech se vyskytuje ohrožená ropucha obecná, podél toku Berounky pak kriticky ohrožený skokan skřehotavý a zmije obecná. V blízkosti řeky se vyskytuje silně ohrožený ledňáček říční a ohrožená břehule říční.

Způsoby péče o území

Prioritním zájmem ochrany přírody v NPR Chlumská stráň je zachování populace tisu červeného. Managementové zásahy jsou zaměřeny na obnovu zastoupení mladších vývojových stadií tisu. Populaci je nutno chránit před okusem zvěře a invazními druhy. Lesní porosty trpí intenzivním okusem na mladých dřevinách. Pro podporu odrůstání mladých dřevin je zřízeno několik oplocenek.

Omezení pro návštěvníky

Vlastním územím prochází červeně značená turistická cesta. Ve střední části národní přírodní rezervace byla zřízena vyhlídka „Na Plazu“ se zábradlím a  informační tabulí s lavičkou. Není žádoucí, aby návštěvníci vstupovali mimo zpevněné cesty. Při pohybu ve svažitém terénu, pak dochází k neúměrné eroze půdy.

Víte že

… je zde významná populace původního silně ohroženého tisu červeného, který roste v porostech suťových lesů na prudkých svazích? Při poslední inventarizaci bylo zjištěno několik stovek jedinců.

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt