AOPK ČR >> Čtyři palice
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Čtyři palice

Čtyři palice

Předmět ochrany

Skalní útvary jako význačné geomorfologické jevy a přirozené lesní ekosystémy na ně vázané.

Základní údaje

Rozloha 37,96 ha
Nadmořská výška 628 - 732 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Čtyři palice

Geologie

Skalní útvar v zakončení hřbetu Borovského lesa nad Milovskou kotlinou řeky Svratky je tvořen migmatizovanými a granitizovanými rulami svrateckého krystalinika. Mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky, nazývané Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz, na něž navazuje nižší skalní hřeben Opomenutá. Čtyřpaličatá skála dosahuje délku 50 m, výšku stěny až 33 m, a podle puklin jsou na jejím vrcholu zformovány čtyři výrazné bloky – lidově „Palice“. Skalní stěny jsou zvětráváním modelovány drobnými prohlubněmi (voštinami) a na temeni jsou vytvořeny charakteristické skalní mísy. Pod skalními stěnami jsou odlámané suťové haldy, pokračující dále na svazích balvanovým proudem a kongeliflukčními balvanitými pokryvy. Na nich jsou vytvořeny mělké ochrické půdy, přecházející na bázích svahů v minerálně chudé a kyselé kambizemě.

Flóra

Na stanovišti smrkové bučin (Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae) převažují lesní porosty typů kamenité smrkové bučiny a kyselé smrkové bučiny metlicové, v nichž je vedle smrku ztepilého výrazně zastoupen buk lesní. Na humusem obohacených balvanitých svazích s fragmenty skeletové jedlové bučiny a podmáčené smrkové bučiny papratkové je vtroušena jedle bělokorá, javor klen a ojediněle i jilm horský. Na skalách se zachoval fragment reliktního boru svazu Dicrano-Pinion sylvestris, se zakrslou borovicí lesní, břízou bělokorou a jeřábem ptačím. Chudý oligotrofní lesní podrost tvoří zejména borůvka, šťavel kyselý, metlička křivolaká, jeřábník zední, vrbka úzkolistá, kapraď osténkatá, k. samec aj. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků Parmelia saxatilis, Cladonia rangiferina, Acarospora fuscata a mechorostů mj. Andreaea rothii, Cynodontium polycarpon, Paraleucobryum longifolium.

Fauna

Rezervace hostí řadu bezobratlích mj. střevlíky Carabus linnei, Cychrus caraboides, Pterostichus niger, pavoukovce Ischyropsalis hellwigi, Paranemastoma quadripunctatum aj. Dále se zde vyskytuje ropucha obecná, ještěrka živorodá a slepýš křehký. V lesním porostu hnízdí mj. datel černý, sýc rousný, holub doupňák, ořešník kropenatý a krkavec velký. Žije zde rejsek obecný, r. malý, kuna lesní, jezevec lesní a další druhy savců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt