AOPK ČR >> Pískovcové sloupky
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Pískovcové sloupky

Pískovcové sloupky

Předmět ochrany

Přírodními procesy vymodelované skalní sloupky tvaru přesýpacích hodin ve stěně umělého odkryvu, geomorfologicky pozoruhodný suťový svah se skalními výchozy, rostlinná i živočišná společenstva přírodě blízkého lesa a skal, populace lilie zlatohlavé

Základní údaje

Rozloha 0,63 ha
Nadmořská výška 436 - 474 m
Území je zvláště chráněno od 16. 6. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pískovcové sloupky

Geologie

Pískovcové sloupky jsou unikátním geologickým útvarem, který vznikl krasověním (krasovým = rozpouštěcím procesem) a selektivním zvětráváním ve vrstvě svrchnokřídových sedimentů s vyšším obsahem vápníku.

V dávných dobách druhohor se tu rozlévalo mělké teplé moře. Řeky do něj přinášely různý materiál. Ten spolu s vápenatými schránkami drobných mořských živočichů vytvořil na dně až několik set metrů mocné vrstvy. Alpinské vrásnění způsobilo, že ze dna moře se stala souš. Vyzdvižené horniny vzniklé z mořských usazenin pak zvětrávaly, navíc pohyby zemských desek v nich způsobily pukliny.  Působením podzemní vody se vápnitý tmel v pískovci podél puklin chemicky rozpustil a zrnka písku se odplavila, což je obdoba krasovění. Tak se zřejmě vytvarovaly zdejší sloupky tvaru přesýpacích hodin a kuželek. Na povrchu se objevily po odlámání kamene při stavbě silnice. Na horní hraně území je možné vidět skalní sruby, jejichž modelace přírodou stále probíhá a kolem nich se nacházejí balvany a rozptýlená opuková suť.

Flóra

Kromě tohoto unikátního geologického útvaru, je významný i lesní porost tvořený zejména listnatými dřevinami přírodě blízké druhové skladby. Jedná se o květnaté bučiny a suťové lesy. Na malé ploše zde rostou jasany, lípy, jilmy, buky, javory kleny i mléče. Díky živné a vápnité půdě je bylinné patro velmi pestré. Na jaře je k vidění sasanka jarní, hrachor jarní či violka lesní. Později pak bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý, kokořík mnohokvětý nebo kakost smrdutý. Kromě těchto bylin je území významné výskytem lilie zlatohlavé, která je ohroženým druhem.

Fauna

Z větších savců se zde občas vyskytne srnec a zajíc. Také se zde mohou objevit některé běžné druhy šelem (liška, lasice, kuny). Díky různorodé druhové skladbě dřevin zde hnízdí ptáci, zejména pěvci. Pokud budou zachovány staré listnáče, je velká pravděpodobnost, že v budoucnu budou tyto stromy obývány vzácnějšími druhy. Jsou jimi šplhavci případně sovy, které jsou vázány na doupné stromy. Díky obsahu vápníku v půdě se v území vyskytují ulitnatí plži. Díky různorodosti v bylinném patře a díky přírodě blízké druhové skladbě dřevin lze předpokládat, že tato lokalita bude bohatá na výskyt různých druhů brouků. Zatím byl proveden pouze jeden inventarizační průzkum, při kterém byly nalezeny vzácné druhy nosatce a střevlíka.

Způsoby péče o území

Hlavním cílem ochrany je zachování skalních sloupků ve stěně umělého odkryvu, zajímavých z vědeckého i estetického hlediska, a udržení estetického vzhledu jejich bezprostředního okolí. Podle potřeby jsou zde vyřezávány náletové dřeviny. V předpolí sloupků zajišťuje obec Česká Metuje pravidelně kosení travního porostu. Těžba a vyklízení dřeva jsou v památce omezeny. Chceme nechat listnaté stromy zestárnout, aby v nich vznikly dutiny vhodné k zahnízdění ptáků. Případně je ponechat v lese do úplného rozpadu, aby se staby biotopem vzácných druhů hmyzu.

Omezení pro návštěvníky

Sportovní či rekreační využití této lokality není žádoucí. Pískovcové sloupky jsou křehké a jsou vhodné pouze pro osvětovou činnost.

Víte že

... mořské sedimenty  (pískovce a slínovce) před Vámi jsou staré 90 milionů let?  Důkazem toho, že hornina, kterou dnes pozorujeme, byla kdysi dávno nezpevněným dnem moře jsou fukoidy, stopy chodbičkovitého tvaru, které zde zanechali drobní živočichové prolézající kdysi měkkým sedimentem. Někdy se tyto chodbičky kříží a většinou jsou vyplněny tmavší horninou.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt