AOPK ČR >> Stročov
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Stročov

Předmět ochrany

Vlhká kulturní louka s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), všivce lesního (Pedicularis sylvatica), rozchodníku huňatého (Sedum villosum) a dalších chráněných a ohrožených druhů

Základní údaje

Rozloha 1,92 ha
Nadmořská výška 630 - 636 m
Území je zvláště chráněno od 18. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Stročov

Geologie

Nadmořská výška louky se pohybuje od 629 do 637 m. Horninový podklad tvoří biotitický až amfibol-biotitický středně zrnitý granodiorit dehetnického typu (středočeský pluton), překrytý písky a písčitými hlínami (holocén). V půdním pokryvu převládá pseudoglej typický s přechody ke kambizemi typické kyselé na sušších stanovištích.

Flóra

Na většině plochy chráněného území jsou vytvořena společenstva střídavě vlhkých bezkolencových luk (svaz Molinion caerulae) s přechody k mezofilním ovsíkovým loukám (sv. Arrhenatherion elatioris) a vlhkým pcháčovým loukám (sv. Calthion palustris). Rostou zde početné populace chráněných a jinak významných rostlinných druhů: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), mochna bahenní (Potentilla palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), čertkus luční (Succisa pratensis), ostřice obecná (Carex nigra), o. prosová (C. panicea), o. ježatá (C. echinata), violka bahenní (Viola palustris) a další. V severozápadní části území lze zaznamenat netypické fragmenty krátkostébelných společenstev smilkových luk (sv. Violion caninae) s výskytem všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis). Pod hrází rybníku se podél mělkých odvodňovacích stružek pomístně dochovaly fragmenty nízkostébelných prameništních společenstev přecházející k ostřicovo-mechové rašeliništní vegetaci (sv. Caricion canescenti-nigrae). Zde je soustředěn výskyt hlavního předmětu ochrany – populace rozchodníku huňatého (Sedum villosum). NPP Luční je jednou ze čtyř v současnosti známých lokalit tohoto kriticky ohroženého druhu v České republice.

Fauna

Průzkumy živočichů z poslední doby prokázaly výskyt vzácnějších druhů vázaných na mokřadní biotopy. Zajímavá je fauna měkkýšů čítající 28 druhů, z toho 6 náležejících do červeného seznamu. Patří sem např. významný prameništní druh vrkoč útlý (Vertigo angustior). Ve vodní ploše rybníku se rozmnožují zákonem chráněné silně ohrožené druhy obojživelníků: kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris) nebo blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). Nalezeno bylo zatím 9 druhů vážek. Za významnější lze považovat výskyt šídlatky tmavé (Lestes dryas) zařazené také do červeného seznamu.

Způsoby péče o území

Louka je pravidelně dvakrát ročně kosena místními zemědělci (včetně sušení sena). V západní části území je druhá seč nahrazována extenzivní pastvou ovcí. Mělké luční stružky s výskytem rozchodníku huňatého jsou pro zachování jeho výskytu podle potřeby obnovovány. Břehy stružek jsou svahovány s mírným sklonem, přičemž před zásahem jsou rostliny rozchodníku i s bohatými mechovými polštáři vyzvednuty a po obnově stružek opět vráceny na původní místo. V posledních letech je slábnoucí populace rozchodníku posilována specifickými typy managementu, které spočívají např. ve vegetativním množení  na ploškách s obnaženým půdním substrátem nebo ve výsadbách předpěstovaných autochtonních sazenic. Tyto zásahy provádějí na lokalitě specializovaní pracovníci ochrany přírody a jsou podrobně monitorovány.

Omezení pro návštěvníky

Podle dosud platného zřizovacího právního předpisu je vstup veřejnosti na lokalitu možný jen po veřejných cestách nebo v doprovodu pracovníků orgánu ochrany přírody. Hlavním důvodem je ochrana biotopů chráněných druhů, včetně kriticky ohroženého rozchodníku huňatého. Pro rekreační nebo sportovní využití není území vhodné, připustit lze krátkodobé exkurze organizované v součinnosti s orgánem ochrany přírody.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt