AOPK ČR >> Tichá říčka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Tichá říčka

Předmět ochrany

Mokré až rašelinné louky. Luční porosty přísluší převážně ke sv. Caricion fuscae, dále pak jsou zastoupeny vlhké pcháčové louky a tužebníková lada (sv. Calthion), smilkové trávníky (sv. Violion caninae) a dvě menší lesní rašeliniště (sv. Sphagno recurvi Caricion canescentis). Ze zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytují: rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, prstnatec listenatý, prha chlumní, klikva bahenní a vemeník zelenavý; z živočichů čolek horský, chřástal polní, ještěrka živorodá, bramborníček hnědý, hýl rudý a ťuhýk obecný.

Základní údaje

Rozloha 3,97 ha
Nadmořská výška 730 - 740 m
Území je zvláště chráněno od 1. 2. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Tichá říčka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt