AOPK ČR >> Suché kopce
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Suché kopce

Suché kopce

Předmět ochrany

Vlhké louky přecházející ve vřesoviště s řadou významných druhů.

Základní údaje

Rozloha 13,37 ha
Nadmořská výška 646 - 678 m
Území je zvláště chráněno od 25. 10. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Suché kopce

Geologie

Podložím mírně svažité horní části široce rozevřeného údolí v jižní části výběžku Stružinecké pahorkatiny jsou biotitické migmatitizované a granitizované ruly svrateckého krystalinika. Prameniště pravostranného přítoku Městeckého potoka jsou zčásti podchycena starými studnami. Na svahových zvětralinách jsou vytvořeny kyselé kambizemě a pseudogleje, ve sníženinách s prameništi zrašelinělé.

Flóra

Kolem zrašelinělých pramenišť jsou zastoupeny fragmenty ostřicovo-rašeliníkových společenstev svazu Sphagno-Caricion canescentis, přecházející v menší plochy porostů ostřic svazu Caricion canescenti-nigrae. Na ně navazují společenstva vlhkých luk svazu Calthion palustris, asociace Angelico sylvestris-Cirsietum palustris. Sušší vyvýšené části pokrývají různě vyvinutá společenstva svazu Violion caninae v asociaci Festucetum capillatae-Nardetum strictae a chudé vřesovištní formace asociace Vaccinio-Callunetum vulgaris s krajinářsky významnou rozptýlenou dřevinnou vegetací. Roste zde prstnatec májový, p. Fuchsův, pětiprstka žežulík, vemeník dvoulistý, všivec lesní, tolije bahenní, zábělník bahenní, kozlík dvoudomý, hadí mord nízký, sítina kostrbatá, vlochyně, starček potoční aj.

Fauna

Ve stabilních populacích obývají území skokan hnědý, ropucha obecná, ještěrka živorodá, a řidčeji i zmije obecná. Na loukách hnízdí křepelka polní, linduška luční, bramborníček hnědý a ťuhýk obecný, za potravou sem často zalétá poštolka obecná aj.

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt