AOPK ČR >> Rašeliniště u myslivny
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny

Rašeliniště u myslivny

Předmět ochrany

rostlinná společenstva rašelinných, slatinných a střídavě vlhkých luk, pramenišť a vřesovišť; populace vzácného motýla hnědáska chrastavcového

Základní údaje

Rozloha 28,71 ha
Nadmořská výška 758 - 784 m
Území je zvláště chráněno od 17. 10. 2007
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště u myslivny

Geologie

Geologické podloží lokality je tvořeno středně zrnitým biotitickým granitem, sillimanit-biotitickou pararulou, fluviálními sedimenty a v menší míře také kvarcity.

Flóra

Díky pestré mozaice rašelinišť, slatinišť, pramenišť, mokřadních luk, ale i sušších smilkových luk a vřesovišť patří toto území k nejcennějším ve Slavkovském lese. Roste zde řada vzácných druhů rostlin jako je vrba plazivá (Salix repens), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), arnika horská (Arnica montana), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), zdrojovka potoční (Montia hallii), šicha černá (Empetrum nigrum) nebo kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Z běžnějších druhů zde najdeme prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii).

Fauna

Široká paleta zdejších biotopů hostí nespočet bezobratlých živočichů. Mimořádně významné jsou především populace vzácných druhů motýlů, přičemž největší vzácností je hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) – nejohroženější evropský motýl. Dalšími motýlími klenoty jsou žluťásek borůvkový (Colias palaeno) vázaný na porosty vlochyně bahenní nebo perleťovec severní (Boloria aquilonaris). V oblasti je potvrzen i výskyt střevlíků (Philorhizus crucifer), ploštic (Lamproplax piceus – vazba na porosty rašeliníku, Coranus subapterus – vřesoviště), pestřenek (Arctophila bombiformis, A. superbiens – vazba na čertkus luční), mandelinek (Altica oleracea breddini – vřesoviště, Asiorestia nigritula, Chaetocnema sahlbergi – porosty ostřic), nosatců (Ellescus bipunctatus – vrbové porosty) a dalších.

Z významných druhů ptáků byl opakovaně zjištěn výskyt chřástala polního (Crex crex). Zaznamenáno bylo i hnízdění bekasiny otavní (Galliango gallinago) nebo křepelky polní (Coturnix coturnix), ne však pravidelně.

Způsoby péče o území

Téměř všechny zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin i živočichů jsou v území vázány na nelesní stanoviště, jejichž zachování je pro další existenci hlavních předmětů ochrany zcela klíčové. Zachování rozlohy nelesních stanovišť musí být zajištěno vyřezáváním náletových dřevin. Příznivý stav nelesní vegetace pak musí být zajištěn pravidelnou péčí ve formě kosení a odstraňování biomasy, případně pastvou. Zásadní je také udržení stávajícího příznivého vodního režimu na lokalitě.

Víte že

...na jedné rostlině může záviset více druhů hmyzu? Čertkus luční je klíčovou potravou housenek hnědáska chrastavcového, ale také 2 druhů pestřenek a 1 krascovitého brouka.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt